ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 06.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шести ноември                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 652 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 9:50 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Я.Д.У., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Жалбоподателят Г.Ц.Й., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Г., надлежно преупълномощена от адвокат Г., пълномощник на този жалбоподател, с представено по делото пълномощно.

За ответника – кмет на община Поморие, редовно призован, няма представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от адвокат Л.А., процесуален представител на кмета на общи Поморие, с която е направено искане за прекратяване на делото поради изпълнение на процесната заповед. С молбата е представен констативен протокол № 1 от 19.10.2018г. на работна група от община Поморие, с който е удостоверено, че строежът предмет на обжалваната заповед е премахнат и заповедта е изпълнена.

 

АДВОКАТ Г.: Няма пречки да се даде ход на делото. Да се даде ход на делото.

 

Съдът, във връзка с постъпилата молба от адвокат А. с искане за прекратяване на настоящото производство поради изпълнение на процесната заповед намира, че липсват основания за прекратяването му, защото изпълнението на обжалваната заповед не е предпоставка за прекратяване на съдебното производство, на което тази заповед е предмет. Обратното би означавало, че всяко предварително изпълнение на административния акт ще препятства възможността на засегнатите адресати да оспорят неговата законосъобразност. По делото има спор между административният орган и лицата, адресати на обжалваната заповед, който засяга законосъобразността на тази заповед. Обстоятелството дали заповедта е изпълнена или не е ирелевантно за нейната законосъобразност. Поради това и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

По време на течение на съдебния процес страните непрестанно твърдяха, че ще се споразумеят. Водени от тези мотиви дори поискаха и бе спряно производството по делото за 6 месеца. В предходното съдебно заседание страните заявиха, че ще извършат процесуални действия, свързани с разпореждане правото на жалба, респ. такива относими към предмета на спора чрез оттегляне на административния акт. Към настоящия момент такива процесуални действия не са извършени от никоя от страните, за това съдът счита, че следва да даде възможност на двете страни в 3- дневен срок от днес, да представят по делото споразумение между тях на основание чл. 178 от АПК, касаещо както предмета на делото, така и исканията за разноски или в същия срок, в писмен вид, да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

УКАЗВА на страните, че всяко доказателствено искане направено след този срок ще бъде санкционирано от съда по реда на чл. 92а от ГПК.

Поради изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.11.2018г. от 9:40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: