ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.11.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети ноември                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2873 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ВЕКС“ЕООД, представлявано от управителя П.Т., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв. К., с представено пълномощно по делото. 

ОТВЕТНИКЪТНАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР БУРГАС, редовно уведомен,  не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „БИЛДИНГ СТРОЙГРУП“ ООД, се представлява от адв.В., с представено пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.Г.Б., редовно  уведомен, не се явява и не изпраща представител.

Явява вещото лице М.Р.Г..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ.К.:Да се даде ход на делото.

АДВ.В.:Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СТРАНИТЕ:  Да се изслуша допълнителнато заключение на вещото лице Г..

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената допълнителна съдебно-техническа експертиза.

Вещото лице Г. е със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Поддържам допълнителното заключение, което съм изготвила, ведно с шестте приложения.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Аз имам въпроси. Във връзка с т.2 от констатациите и заключенията на Вашата експертиза и във връзка с откритата от Вас заповед №235/23.07.1999 година на кмета на Община  Несебър, с която е одобрено частично изменение на регулационния и застроителен план на гр.Обзор за група квартали, сте записали, че към заповедта съществуват две скици и като така не можете категорично да отговорите коя е одобрената с посочената заповед. На коя обаче от тези две скици фигурира „одобрявам“ на тогавашния кмет на Община Несебър и печата на Община Несебър. На коя от двете скици?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Приложение №4 към заключението е скицата приложена към заповед №235/23.07.1999 година, върху която скица е нанесен и номерът на самата заповед - в приложение №4. Аз съм си изразила становището, че не мога точно да установя къде е регулационната линия на УПИ ІІІ от гледна точка на това, че изменията, които са направени на регулацията по отношение на същия парцел, отразени в приложение №3, което е копие от скицата в преписката към заповедта е нанесена друга регулация, която се различава с тази, която е одобрена и нанесена в приложение №4. А в приложение №4 другите регулационни линии, различни от процесната са отразени така, както са били променени в приложение №3. Затова  не мога да кажа, кое точно е било одобрено.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: На приложение №4, със синия контур очертана ли е регулационна граница на измението на застроителния регулационен план на кв.39 УПИ ІІІ-397?

АДВ.В.: Нека да посочи вещото лице на скицата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Гледайки тази скица аз считам, че не мога твърдо да кажа къде е одобрена регулационната линия от югозапад на УПИ ІІІ, кв.39, поради няколко причини. Границата, нанесена в предложение №3 е различна от регулационната граница в скицата с нанесена заповед №235 от 1999 година. Върху приложение №4 не е нанесена и след това да е зачертана, ако е отпаднала регулационната линия по плана от 1971 година. Освен това, по цветните линии не могат да се установят точно къде е синя и къде е черна.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Контурите в синьо на приложение №4 включват ли квадратура 1003 кв.м.,  такава каквато е собствеността на моя доверител?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: В проектите е отразена квадратура от 1003 кв.м. за УПИ ІІІ, кв.39, което е площ съобразно тази конфигурация, отразена в синьо на приложение №4.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Строителните документи за изграждане на ограда, а именно разрешение за строеж, строителна линия и ниво,  издадени ли са върху скицата приложение №4, от Вашето заключение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: За оградата има протокол за определяне на строителна линия и ниво, копие на което е приложение №5. Издадена на основание конфигурацията на кадастралната карта, която съответства на границата в приложение №4, по регулацията от 1999 година.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Във връзка със заповед №590 от 7.06.2006 година на кмета на Община Несебър, с която е одобрено частично изменение на ПУП и която се състои в разделянето на УПИ ХІV-387 на две нови УПИ-та връчена ли е? Има ли данни, че е връчена на моя доверител, който  е собственик на имота от 2005 година.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: В заключението съм отразила. В протокола и обратни разписка има само тези две имена- Х.А.Р.и С.А.В.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Да разбирам ли, че за „ВЕКС“ЕООД няма данни за уведомяване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: В преписката няма приложена обратна разписка или други събощения до „ВЕКС“ ООД.

АДВ.К.: За сега нямам други въпроси.

ВЪПРОС НА АДВ.В.: Г-жо Г., аз искам да посочите на скицата приложение №3, в обхвата на предложението ли е изменение на плана по отношение на УПИ ІІІ.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: В приложение №3, предложението за изменение на регулацията съм посочила с цвят, УПИ ІІІ е оцветен в жълт цвят. Повдигнатото в жълт цвят.

ВЪПРОС НА АДВ.В.: На скица приложение №4, коя е тази граница от югозапад, която отговаря на предложението №3?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Може да се каже, че същият УПИ ІІІ приложение №4 е с променена конфигурация, като в югоизточната част допълнително е нанесена площ с квадратна форма, част от която попада извън обхвата на скицата. От югозападната регулационна линия, по приложение 3 на югозапад е прибавена допълнителна площ, която в приложение №4 е синя линия. Извън обхвата на предложението за изменение.

ВЪПРОС НА АДВ.В.: Можете ли да ми кажете с категоричност линията, която затваря имота?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Аз не мога да твърдя, че е само черна, само синя или черна и синя.

ВЪПРОС НА АДВ.В.: Можете ли да посочите границите по УПИ ІІІ, по приложение №4?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Както съм отразила, не мога убедено да твърдя къде е тази граница, предвид изложеното от мен.

ВЪПРОС НА АДВ.В.: Имате ли предположения за това незачертаване на границата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Би следвало да има стара граница и същата да е зачертана, тъй като е отпадала, както е отразено за други две регулационни линия в същия УПИ.

ВЪПРОС НА АДВ.В.: Има ли основание, съобразно ползваната сигнатура и начина на изчертаване на тези две граници да считаме, че заключеното от пространството става част от площта на УПИ ІІІ, при наличието на тези две линии.

АДВ.К.: Задавате подвеждащ въпрос!

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Той малко се дублира с предишния въпрос. Аз след като не мога да установя с категоричност синята линия съвпада ли с черната, не мога да кажа, къде точно е одобрена регулационна линия.

ВЪПРОС НА АДВ.В.: Строителната линия и ниво за оградата на „Векс“ ЕООД върху подложка от действащ ЗРП ли са или не са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: В протокола за определяне на строителна линия или за оградата е извадка от кадастралната карта, която към оня момент е одобрена, но не е от действащия ЗРП.

ВЪПРОС НА АДВ.В.: Относно заповед №590 за разделяне на имота, частичното измение за този ПУП, касаещ разделянето на УПИ ХІV, бихте ли могли до посочите, като конфигурация съвпада ли с положението на този имот по скица приложение №3 и приложение №4?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Приложение №6 е скица, копие от скица, издадена от Община Несебър с виза за изготвяне на проект за частично изменение на ПУП за УПИ ХІV, кв.39, като регулационната линия от северозапад не съотвества на регулационната линия, отразена в приложение №4, която е скица към заповед №235/1999 година.За двата парцела са издадени скици с различна конфигурация в този спорен участък.

ВЪПРОС НА АДВ.В.: За двете УПИ-та издавани ли са от Община Несебър скици от два различни регулационни плана. За „ВЕКС“ЕООД, този от 1999 година, а за Х.Р.и С.В., във връзка с исканото изменение през 2006 година на регулацията от 1971 година?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.- Във същата скица на приложение №6 е отразено в информацията текстовата, че скицата е издадена на основание заповед №850/1971 година - общия действащ ПУП на гр.Обзор и изменен със заповед №235 /1999 година.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Това не е ли противоречение между графичната част на заповед №235/1999 година и текстуалната тук, която е записана?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Да, точно за това съм ги приложила. Скицата не съответства.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Коя от двете скица във връзка с регулацията отговаря по  квадратура на документите за собственост на „ВЕКС” ЕООД на моя доверител.

АДВ.В.: Противопоставям се на начана, по който е зададен въпроса. Това е въпрос на изчисление.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Всички действия, резрешения за УПИ ІІІ са отразени с площ 1003 кв.м., което съответства на скицата в Агенция по кадастъра и на протокола за дадена строителна линия и ниво. Не мога да кажа дали съответства на документа за собственост, тъй като не си спомням  в момента.

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси. Да се приеме заключеинето на вещото лице.

Съдът след като изслуша вещото лице и съображенията на процесуалните представители на страните, присъстващи в настоящето съдебно заседание намира заключението на вещото лице за пълно, мотивирано и обоснована, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението по допълнителната съдебно-техническа експертиза, като на вещото лице Г. да се изплати на възнаграждение в размер на 200.00 лева от внесения по делото депозит.

Съдът определя, че на вещото лице следва да бъдат изплатени допълнително 205.00 лева, като задължава поискалия експертизата жалбоподател „ВЕКС” ЕООД да внесе в 7 дн срок посочената сума.

След внасянето на сумата същата да бъде изплатена на вещото лице като общо възнаграждение е в размер на 405.00 лева, съобразно представената справка-декларация.

СТРАНИТЕ: Нямаме други искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

 ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВ.К.: Уважаеми г-н Председател, моля да постановите решение, с което уважите предявената от доверителя ми „Векс”ЕООД жалба и отмените като незаконосъобразна заповед № 18-5840/10.08.2017 година на Началника на СГКК Бургас. Моля също така да присъдете направените от доверителя ми разноски, яваващи се адвокатско възнаграждение, доказани пред Вас с договора за правна помощ, плюс направените разноски за експертиза в размер на 180.00 лева за първата такава и 405.00 лева за допълнителната извършена и изслушана СТЕ. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

АДВ.В.: Моля да постановите решение, с което жалбата да бъде отхвърлена и атакуваната заповед на Началника на СГКК, като правилна и законосъобразна да бъде потвърдена. Моля също да присъдите на моите доверители разноските, съобразно представения списък- адвокатско възнаграждение и двете вноски за експертизи. Моля за срок за писмена защита.

Съдът определи 10 дневен срок за писмени бележки на процесуалните представители на страните.

  Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

  Протоколът изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

 

  СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: