ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесети септември                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2449 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 16:42  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Метромедия груп“ ЕООД, редовно призован, се представлява от  адв. Д.С. с пълномощно на лист 60 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Председател на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М.с пълномощно, находящо се на лист 62 по делото.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Х.М..

 

 

По хода на делото:

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

В предходното съдебно заседание съдът е докладвал постъпило с вх.№ 6722/14.06.2018г. заключение на вещото лице М.М.. Същото,понастоящем вече е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили с вх. № 10102/10.09.2018г. доказателства от ответника.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по доказателствата:

АДВ.С.: Да се приемат представените от ответника доказателства, както и да се изслуша заключението на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се изслуша заключението на вещото лице и да се приемат представените доказателства.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите с вх. № 10102/10.09.2018г. доказателства.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице:

М.Х.М. – 46 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ.С.: По повод отговора Ви на въпрос 3: кое е това рекламно съоръжение, което е поставено след процесното рекламно съоръжение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: „Юнона“ – приложение № 3. То е още преди кръстовището в посока Варна. На графичната част е означено в черен цвят. Това 206 го няма на картинката и на схемата го няма, по посока на движение е след процесното. Там има вход за гараж на транспортна фирма. Не съм го обследвал дали има разрешение за поставяне. Прилича на G-6, може да се отнесе и към табела, и към рекламно съоръжение. За мен лично е рекламно, тъй като пише име на фирма. Приемам, че е рекламно съоръжение, затова така съм го писал.

АДВ.С.:  По повод отговора Ви на въпрос 1: запознахте ли се с документация на Община Несебър, когато изготвяхте експертизата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Единствено от кадастъра ползвах информация.

ЮК.М.: Във връзка с отговора Ви на въпрос 3: 206 метра от оста на кръстовището и колко от рекламното съоръжение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: 154 м. Сумарно е 206 метра.

ЮК.М.: Измерихте ли дали е в обхвата на пътя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Да.

ЮК.М.: Знаете ли на кой километър се намира съществуващото рекламно съоръжение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: На 205+010 км.

ЮК.М.: Има ли следи от демонтаж на друго рекламно съоръжение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не, но видях демонтираното рекламно съоръжение в Google map. Не е това, за което говорим. Това е другото.

ЮК.М.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

АДВ. С.: Оспорвам заключението по т.1 и т.2, по т.3 нямам възражения. Оспорвам чисто юридически, не практически.

 

Поради изчерпване въпросите към вещото лице съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./200 лева/

/Изд. РКО 21.06.2018 г., сума 200 лева, платежно нареждане на лист 222/, справка-декларация за 208,58 лв/

 

Съдът констатира, че съобразно справка-декларация вещото лице е извършило разходи и е калкулирало труд, чиято стойност надхвърля размера на определеното първоначално възнаграждение. Заключението е подробно, прегледно и логически издържано. Затова съдът намира, че следва да определи допълнително възнаграждение на експерта, съответстващо на реално положените от него усилия по изготвяне на заключението. За това съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение на вещото лице в размер на 8,58 лева, вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от днес на каса в счетоводството на Административен съд Бургас.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на задължението за внасяне на допълнителен депозит, ще бъде постановено осъдителен диспозитив в тази насока.

 

Съдът, следа като се запозна с всички събрани до момента материали, намира следното:

 

С оглед формулираното в жалбата искане по делото е бил конституиран като ответник Председателя на УС на АПИ. От анализа на изпратената административна преписка се установява, че по същество с жалбата се оспорва отказ за преиздаване по реда на чл.17б от Наредбата за специално ползване на пътищата на Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение № 2727/04.11.2008г. за рекламно съоръжение в обхвата на път I-9 „***, който отказ е формиран от друг административен орган, а именно – Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ – София /УС на АПИ-София/. С оглед на това УС на АПИ-София следва да бъде конституиран като ответник, а неправилно конституирания такъв Председател на УС на АПИ следва да бъде заличен.

От друга страна видно от приложените към административната преписка писмени доказателства се установява, че ответникът УС на АПИ-София е обективирал отказа си в Протокол от проведено заседание № 16631/17 от 26.06.2017 год., наличен от л.171 до  л. 209. В този смисъл съдът счита за нужно да укаже на новоконституирания ответник задължението му да представи пълната административна преписка, касаеща оспореният отказ, както и всички други относими към този отказ писмени доказателства, които вече не са били изпратени.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА, на основание чл. 154 АПК, като ответник в процеса Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ – София.

ЗАЛИЧАВА като ответник Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ – София.

 

ЗАДЪЛЖАВА новоконституирания ответник УС на АПИ-София в 7-дневен срок, считано от днес, да представи пълната административна преписка, касаеща оспореният отказ, както и всички други относими към този отказ писмени доказателства, които вече не са били изпратени.

 

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да депозира молба-уточнение, в която да уточни петитума на жалбата, както и да уточни точно оспорения административен акт.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е заличен като ответник Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ – София, подлежи на обжалване, с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от уведомяването му.

 

СЪДИЯ:

 

АДВ. С.: Още в момента мога да уточня петитума на жалбата, както и да уточня точно оспорения административен акт. Правя следното уточнение: действителност обжалваме решението по точка 2.168 от протокол № 16631/17 от 26.06.2017 год. на УС на АПИ, с който е постановен отказ за преиздаване на РСПП в полза на доверителя ми, което решение на УС на АПИ ни е сведено на вниманието с процесното писмо, издадено от УС на АПИ, т.е. обжалваме акта на Управителния съвет на АПИ.

В тази връзка имам доказателствени искания. Предвид оспорването на заключението по чисто юридически доводи в частта му в отговорите на т.1 и т.2, в частност отговора на въпрос 2 оспорвам становището му, че процесното рекламно съоръжение попада в обхвата на пътя, тъй като изложените от вещото лице размери на банкет, корт и други, не са по смисъла на Закона за пътищата разстояния, които имат значение при определяне на обхват на пътя. В закона ясно е записано, че в обхвата на пътя попада ограничителната ивица от 2 метра, т.е. че фактически на място вещото лице е констатирало банкет с ширина 6,5 метра, отводнителен оток с широчина 1,40 метра, което не означава, че стават част от пътя, доколкото законът казва кои са част от пътното платно и от обхвата на пътя. В тази връзка са и представените проекти.  Във връзка със заключението на вещото лице по т.1 и с оглед уточнението, че формира изводите си на база единствено на извършена проверка в кадастъра, моля на основание чл.186  от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, съдът да задължи Община Несебър да представи информация и в частност графична част, удостоверяваща частта за процесното кръстовище, което е регулирано със светлинни  знаци и табели, дали същото попада в обхвата на Несебър, в частност в строителните му граници или съответно в границите на к.к.„Слънчев бряг“. Това доказателствено искане правя с оглед установяване на обстоятелствата дали в настоящия случай изобщо е приложима разпоредбата на чл.15, т.2 от НСПП, доколкото в чл. 2, ал.2 от същата наредба е изрично записано, че тя не се прилага за улици, които са в населени места и селищни образования. Съгласно параграф 5, т.6 от ЗУТ територия на населено място е селищна територия, обхваната от строителните му граници, определени от устройствения план. В тази връзка е и доказателственото ми искане за установяване по делото дали процесното рекламно съоръжение, доколкото същото е непосредствено до урегулираното кръстовище, попада в територия, която изключва приложимостта на НСПП.

 

 ЮК.М.: Моля да ми бъде предоставен срок да изразя становище.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на ответника за представяне на становището.

 

ЮК.М.: Ще отсъствам, поради което моля срокът да е по-дълъг.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок на ответника за представяне на становището.

 

Съдът ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ по така направеното уточнение и искане, след запознаване със становището на страната.

 

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА 22.11.2018 година  от 15.00 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: