ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 18.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осемнадесети юни                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2415 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ:

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на блок № 19, вх.А, ж.к.“Лазур“, гр.Бургас – представлявана от управителя Г.Т.Т., редовно уведомен, не се представлява;

 

Г.К.Г., редовно уведомен, явява се лично и с адв.А. с пълномощно на лист 866 от делото;

 

Г.Т.Т., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.А. с пълномощно на лист 369 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Х. с пълномощно на лист 370 от делото.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ А.В.В. и С.С.С., редовно уведомени, не се явяват и не се представляват.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ „ПС ГРУП“ АД, „БАКХУС“ ООД, Кабелна телевизия „АЕТОС“ ЕООД и М.Н.Д., редовно уведомени, представляват се от адв.М. с представени пълномощни, находящи се съответно на листи 371, 372 и 373 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И.П.С., К.Г.Ш., Р.Р.В., Р.А.Р., А.К.П., В.К.А., С.В.С., Т.С.Ц., В.С.Б., Г.М.П., К.Х.М., Ж.К.К., Д.Й.С., Й.С.А., Я.Я.П., Д.Я.П., Н.Я.Б., В.Д.П., Н.С.Г., С.Р.Т., В.И.М., К.С.Г., Х.Д.Х., Д.М.М., П.Ж.Ж., Н.К.Г., 

всички редовно уведомени, не се явяват и не се представляват.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

А.Д.К., редовно уведомен, не се явява; за него - адв.А. с пълномощно на лист 867 от делото;

Н.П.Т., редовно уведомена, не се явява; за нея – адв.А. с пълномощно на лист 866 от делото;

В.Д.В., редовно уведомена, не се явява; за нея – адв.А. с пълномощно на лист 867 от делото;

Д.Д.М., редовно уведомена, не се явява; за нея – адв.А. с пълномощно на лист 867 от делото;

П.К.В. и В.С.П., редовно уведомени, не се явяват; двамата се представляват от адв.А. с пълномощно на лист 868 от делото;

К.И.Л., редовно уведомена, не се явява; за нея – адв.А. с пълномощно на лист 867 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.В.В.А.-Д..

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.А.: Запознали сме се с депозираното по делото експертно заключение и не възразяваме да се разпита вещото лице.

         Юрисконсулт Х.: Нямам възражения по изслушване на вещото лице.

         Адв.М.: Също нямам възражения по изслушване на вещото лице.

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-техническа експертиза е входирано в канцеларията на съда на 08.06.2018г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

         арх.В.В.А.-Д. - 49год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила, ведно с приложените към него писмени доказателства, скици и снимков материал. Представила съм и копие от предоставени градоустройствени разработки при извършените справки в Община Бургас, които се отнасят за процесната територия в ж.к. „Лазур“.

 

Адв.А.: Въпросът ми е свързан с това, арх.А., когато се запознахте с документите и съответно сте изследвали въпроса, направихте ли оглед на място, установихте ли какви са причините, за да се стигне до изменение на градоустройствения план, налице ли е хипотезата  на чл.134, ал.1 от ЗУТ.

Адв.М.: Възразявам относно частта за хипотезата по чл.134 ЗУТ.

СЪДЪТ НЕ ДОПУСКА въпроса на адв.А. в частта „налице ли е хипотезата на чл.134, ал.1 от ЗУТ“.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Физическо изменение, причини, на място при огледа не се установяват. Затова изменение на плана има подадено заявление от заинтересовани страни, които са инициирали производството и проверяващият орган след проведени процедури по съгласуване с Дирекция „Общинска собственост“ и становища на експерти от Община Бургас е взето решение, което е формулирано в заповедта, с която е допуснато изменението с процесната заповед.

 

Адв.АТААНАСОВ: По въпрос 3 на стр.10 от заключението  казвате, че сте правили замервания на място на зелените площи. По какъв начин установихте, че няма намаляване на обществените зелени площи и че не са нарушени нормативните изисквания. Някой присъства ли на този оглед и измерване.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При извършения оглед замерване на зелените площи не съм правила на място. Такова съм правила по предоставения от Община Бургас цифров модел на разработката. При огледа на място идентифицирах територията и обследвах в какво състояние е съществуващото понастоящем озеленяване и затревяване в района предмет на разработката и дали то във вида, в който е понастоящем е вследствие на някаква организирана съзнателна дейност по благоустрояване или се касае за саморасли тревни, дървесни и храстовидни видове. А относно площите и тяхната квадратура това е правено въз основа на цифров модел и са изчислявани на компютър. Община Бургас ми предостави цифровия модел и аз съм извършила необходимите действия, за да формулирам констатациите, които следват от цифровия модел.

 

Адв.А.: Въпрос 7 на стр.11 от заключението: Предварително казвам, че моите доверители не приемат този отговор, като намират че той е съобразен с ОУП на населеното място. В същия въпрос има второ изречение, на което не намираме отговор – то е какво означава символа „Жг“ и дали има несъответствие между показатели в случая за УПИ ІV-601, където е посочен символа „Жг“ при височина 10 метра и за УПИ VІ-606, където също е посочен символ „Жг“ при посочена височина 15 метра. Не трябва ли в първия случай символът да е „Жм“, а във втория „Жс“. Т.е. налице  ли е несъответствие и на какво се дължи това. ОУП не ни интересува.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Мнението на експерта е формулирано в депозираното  заключение. Повтарям:  по действащите нормативи, касаещи устройството на територията, цитираните обозначения по никакъв начин не противоречат на допустимите за застрояване параметри за устройствената зона от типа „жилищна“ с голяма височина, чието обозначение съгласно Наредба 7 и Наредба 8 и ЗУТ е „Жг“. Това обозначение е т.нар. по Наредба 8 „матрица на показателите“, която е задължителен атрибут в графичната част на една градоустройствена разработка.  Това, че за конкретното УПИ ІV височината е посочена до 10 метра, не прави нередно или грешно за съответния УПИ зоната да бъде „Жг“, както е прието в действащия ОУП за територията на гр.Бургас. Аналогичен е отговорът, касаещ и УПИ VІ, в  който съответно конкретното отреждане не е за жилищни сгради, а за паркинг и етажен паркинг, каквото отреждане и предназначение е допустимо съгласно встъпителните текстове на Наредба 7, конткретно чл.17, който регламентира допустимите видове сгради или нежилищни обекти, които могат да съществуват в една жилищна територия. Доколкото в случая жалбоподателите се интересуват от ОУП, за отговор на този въпрос искам да подчертая, че съгласно нормативните уредби, ПУП изменение на какъвто е одобрената с процесната заповед разработка, задължително трябва да съответстват и се съобразяват с плановете и схемите от по-горна степен, какъвто в случая е ОУП на гр.Бургас. Ако разработка от типа ПУП не съответства на влязъл в сила действащ ОУП, то съгласно ЗУТ в този случай трябва първо да се процедира промяна на ОУП или едновременно с промяната на ПУП да се прави промяна на ОУП.

 

Адв.А.: Но все пак графично и текстово в скицата има несъответствие - посочена височина 10 метра и символ „Жг“, който съответства на голяма височина. Ние точно това обжалваме.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Въпросните височини трябва да съответстват на пределно допустимите като максимална стойност. Това, че височината е 10 метра и това е по-малко от максимално допустимите 15 метра, не прави недопустимо това. Ако височината беше над пределно разрешената за устройствената зона, това щеше да е порок на разработката. Но това, че за конкретния имот заявителят или одобряващият орган е решил височината да бъде по-малка или някой от другите показатели като плътност, интензивност – нямаме противоречие. Височината не трябва да се надвишава.

Адв.А.: Но символът „Жг“ противоречи.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нямаме противоречие, защото по ОУП жилищната зона е такава за голяма височина. Посочените под символа показатели в метри не надхвърлят допустимите за зоната.

 

Адв.А.: А това, че тези височини са за средна  и за малка височина има ли отражение върху символа?  Не трябва ли в този случай да символът да е „Жм“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За мен този вариант дори е по-добре, защото не се използва максимума на територията като натоварване.

 

Адв.А.: Следващият ми въпрос е свързан с отговора даден на въпрос 11 на стр.12, абзац 4 „ - северно от новообособения *** – площта се „придава“ към новообособен УПИ VІ-606 с отреждане „за паркинг и етажен паркинг“.  Дали е установило вещото лице какви терени се придават - публична общинска собственост, частна общинска собственост или някаква друга частна собственост.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм имала такъв формулиран въпрос да изследвам вида на собственост на всеки един от имотите по кадастралната карта. Принципно за себе си съм направила разпечатка на кадастралната карта абсолютно за всеки от имотите, но не съм изследвала кой имот с каква площ влиза и евентуално каква собственост е.

 

Адв.А.: Посочихте, че ползвате цифров модел на ПУП. От този модел може ли да се направи справка каква е собствеността на имотите, които се придават?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, действително може да се направи такава справка, но не беше част от задачите на експертизата и затова не съм го написала.

 

Адв.А.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Оспорвам експертизата по-специално по поставените от нас въпроси, както и относно изискванията на чл.134 от ЗУТ; неизмерване на място по въпросите по т.3;  несъобразяване с поставения въпрос по т.7, който касае именно несъответствие между символи „Жг“ и в посочените височини, които дават възможност в следващата фаза да се издаде виза за проектиране за високо многоетажно строителство, което според нас е заобикаляне на закона. Също така несъответствие между показателите за зоната и отбелязаното - 10 и 15 метра, т.е. ниска и средна етажност.

Оспорваме и отговора на въпрос 11, който е неясен по отношение на имотите, които се придават и тяхната собственост, като твърдим, че там се придава част от ПИ с идентификатор 07079.607.504, който е публична общинска собственост и не може да се придава без санкция на принципала, който е Общински съвет.

С тези съображения оспорвам тази експертиза. Ще направя допълнително доказателствено искане за повторна експертиза. Дори не възразявам да се разшири състава с две или повече вещи лица.

 

Юрисконсулт Х.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Адв.М.: Ще следвам въпросите на колегата, защото е важно как се поставя един въпрос. Относно въпрос 3 за общественото озеленяване и достигането на коефициента:  Да разбирам ли, че по разработката, която се оспорва, сега се обособява едно самостоятелно УПИ с предназначение за озеленяване.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Новообособеният УПИ ІІ-605 находящ се в югоизточната част на кв.28 е с отреждане озеленяване и детска площадка без за същото да се предвижда някакъв вид застрояване.

Адв.М.: Т.е. обособява се за първи път изцяло нов имот отреден за озеленяване. Неговата площ ли определяте като надвишаваща минималния необходим процент?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Съгласно възприетите показатели по Наредба 7 и съответно ОУП на Бургас в конкретния случай за територията предмет на разработката, площта на УПИ ІІ-605 за озеленяване и детска площадка надхвърля минимално изискванията за площ за озеленяване.

 

Адв.М.:  По въпрос 7 за сигнатурата „Жг“: Това е сигнатура, която се отнася за конкретен УПИ или за устройствена зона? Защото според регламентираното в Наредба 7 там се борави с понятието „зони“. Според мен проблемът е, че е написано навсякъде, а можеше да бъде само едно „Жг“.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съгласно началните текстове на ЗУТ, Глава Втора са регламентирани определянето и начина по който териториите според своето предназначение се прецизират в ОУП и съответно какво се случва с конкретното предназначение на отделните имоти, което е задача на следващата фаза градоустройство – ПУП. Съгласно ОУП е фиксирано какво е преобладаващото предназначение и зоната е определена като жилищна зона с голяма височина. Т.е. цялата проектна територия попада в жилищна зона с голяма височина. Като предвид съществуващите и новопредвидените застроявания, тази голяма височина се диктува от съществуващите жилищни сгради бл.16, бл.18 и бл.19, които са 6, 8 и 10-етажни. Съгласно Наредба 7 приемаме височина за един етаж 3 метра. В случая най-високата сграда е бл.16 и може да се приеме с височина 30 метра.

 

Адв.М.: От гледна точка на комплектацията на един ОУП, графичната част пълна ли е, виждате ли в нея липси? Примерно на компонентен план липсваща компонента в самата графика на един план. Има Наредба, която казва какво влиза един устройствен план. В този смисъл питам дали графичната част на заповедта е изцяло комплектована. Въпросът ми е графичната част в плана включва ли необходимите части, за да бъде одобрен.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това не е един чертеж, а са много чертежи. Разработката е процедирана като изменение на план за регулация и застрояване. Съгласно Наредба 8, когато се касае за изменение на плана за застрояване трябва задължително да има отделни чертежи за изменение на плана за регулация и изменение на плана за застрояване; да има извадка от действащия ПР, извадка от действащия ПЗ, както и актуална кадастрална основа. В случаите, в които за територията е в сила кадастрална карта задължително изменението се прави върху извадка от РП съвместно с КК. В този аспект предвид на общите правила на наредбата аз не съм забелязала несъответствие или някакъв вид порок, касаещ обема и съдържанието на графичната част, чертежите към разработката.

 

Адв.М.: Нямам повече въпроси. Според нас заключението е пълно и компетентно изготвено. Отговорено е на всички поставени въпроси.  Няма основание за извършване на тройна експертиза, тъй като не виждам сложност в задачата. Още повече, че се оспорват 3 въпроса –  3, 7 и 11. Считам, че се отговори и на допълнителните въпроси по въпрос 3, по въпрос 7, а по въпрос 11 - въпросът за собствеността е въпрос на доказване и не с други средства, а въпрос на правна преценка, а не на експертна оценка на вещо лице архитект. Данни за собствеността се извличат от регистъра към кадастралната карта, а вещото лице каза, че кадастралната карта е ползвана като основа. Включването на имот публична общинска собственост в обема на проектирането, това е правен въпрос. Значи може да си изкараме кадастрална карта и да видим кои имоти са включени и какъв е статуса.

         Няма такъв зададен въпрос.

Затова според мен тези въпроси не изискват приложение на чл.201 от ГПК за ново или повторно допълнително заключение, камо ли тройна  експертиза. Това е само цел да поставят делото в една непрекъсната висящност на спора.

Рядко сме виждали така подробно аргументирано заключение.

 

         Съдът,  като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-икономическата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице арх.А.-Д., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 1400 лева изцяло от внесения депозит.

 

         Адв.А.: Поддържам направените доказателствени искания. Заявили сме защо считаме заключението непълно, по-точно по наше мнение то цели да подведе съда относно крайния извод, който трябва да се вземе по делото. С непълните отговори  се поставя възможност за бъдещо заобикаляне на закона. Моля да ми дадете възможност извънсъдебно да формулирам допълнителни въпроси. Държим за повторна експертиза, независимо от единичен или в разширен състав и ние ще конкретизираме нашите въпроси.

 

Адв.М.: Прецедент е, но първоначалният въпросен лист на жалбоподателите беше с множество въпроси, но те бяха в голямата си част неотносими и затова бяха редуцирани. Съдът също постави въпроси към експерта.  Считам, че този кръг от въпроси, на който е отговорено с експертизата, изчерпва предмета на делото. Още повече, че се отговаряше и в залата достатъчно аргументирано. Ако ще се допускат допълнителни въпроси, моля това да стане с размяна на книжата, за да сме уведомени.

 

Юрисконсулт Х.: Моля да не бъде допускано изготвянето на повторна експертиза. Считам искането необосновано. Вещото лице е отговорило компетентно и правилно на поставените въпроси. Ако се допусне исканата експертиза, моля да ми се предостави възможност евентуално да зададем и ние допълнителни въпроси.

Съдът, като взе предвид поддържаното в днешно съдебно заседание от адв.А. доказателствено искане за назначаване на допълнителна съдебно-техническа експертиза по делото, намира за необходимо на страната да бъде дадена такава възможност, като по поставените въпроси съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на адв.А. в 7-дневен срок считано от днес извънсъдебно да депозира по делото допълнителни въпроси, респективно такива, с които да конкретизира вече поставените по съдебно-техническата експертиза, по което искане съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

НАПОМНЯ на пълномощника на жалбоподателите искането да бъде придружено с екземпляри за връчване на ответните страни.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 19.11.2018г. от 14.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: