ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесети септември                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2328 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:56 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУЛГАРПЛОД“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адв. С.П. с пълномощно, находящо се на лист 1264 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно- осигурителна практика“ – гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от гл.юрисконсулт И.с пълномощно, находящо се на лист 1265 от делото.

 

 

По хода на делото:

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. П.: Няма да представяме други доказателства, тъй като доверителите ми не разполагат със схеми или скици на имота и не ми представиха такива. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Няма да представяме други доказателства и нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид изложеното и предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВ. П.: Моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми по изложените в нея съображения и с оглед на събраните в хода на ревизионно-административното и настоящото съдебно производство доказателства и заключението на вещото лице, да отмените ревизионния акт в обжалваната част, като неправилен и незаконосъобразен.

Моля да ми присъдите направените по делото разноски.

Считам, че от събраните по делото доказателства и експертизата безспорно се установява, че вещите, за които се претендира данъчен кредит, са безспорно на лице и се ползват, а аналогично са извършени съответните строително-монтажни услуги за преграждането на двата апартамента в един, поради което липсва фактическото и правно основание да бъде отказан както данъчния кредит, така и съответните амортизации в обжалваната част.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалвания административен акт. Моля да съобразите изложеното в потвърдителните мотиви на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас . Считам, че са събрани в настоящото производство доказателства и по никакъв начин не се оборват констатации  на отдел „Приходи“. Затова моля за решение в този смисъл.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Възразявам за прекомерност на размера на адвокатското възнаграждение.

АДВ.П.: Предвид размера на правния интерес, считам че размерът на адвокатския хонорар е съобразен с нормалните адвокатски възнаграждения.

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: