ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 25.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и пети октомври                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2163 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Котавови ООД, редовно призован, се  представлява от адв. В.– БАК, преупълномощена от адв. С.Е., c пълномощно на лист 816 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при ЦУ на НАП – Бургас, редовно призован, се представлява от  юрисконсулт Ж. c  пълномощно, находящо се на лист 774 по делото.

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата, в изпълнение на разпореждане, дадено в предходно съдебно заседание, проведено на 20.09.2018 год., молба вх.№ 10541/21.9.2018г., ведно с доказателства за компетентността на органа, издал ревизионния акт.

 

Становище на страните:

         АДВ. В.: Да се приемат представените доказателства. Нямаме доказателствени искания. Няма да представяме други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се приемат представените доказателства. Нямаме доказателствени искания. Няма да представяме други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите с МОЛБА вх. № 10541/21.9.2018г. доказателства за компетентността на органа, издал ревизионния акт.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ. В.:  Моля да отмените обжалвания ревизионен акт като неправилен и незаконосъобразен. Същият е издаден в при липса на доказателства, които да сочат, че именно дружеството-жалбоподател е това лице, което е ползвало данъчен кредит за процесните стоки, въз основа на което същото следва да начисли ДДС при извършване на бракуването.

Моля да ми бъде даден срок за писмени бележки и да ми присъдите направените по делото разноски – юрисконсултско възнаграждение в размер на 850 лева, за което представям списък на разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Жалбата е неоснователна и недоказана. Моля да вземете предвид мотивите в решението на директора дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при ЦУ на НАП – Бургас. Ще представя писмени бележки във връзка със събраните в производството нови доказателства от жалбоподателя, както и от изслушаната съдебно-счетоводна експертиза.

Независимо от изхода на делото искам присъждане на разноски по чл.161, ал.3 от ДОПК – в размер на 1895 лева.

Моля за срок за писмени бележки.

АДВ.В.: Правя възражение за прекомерност на юрисконсултското възнаграждение.

 

Съдът ПРЕДОДСТАВЯ 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: