Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер      442                    от 09.03.2018 г.           град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори февруари две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Лилия Александрова

        Членове: 1. Станимир Христов

                         2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.С.и прокурор Христо Колев, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 2 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на С.Д.Г. с ЕГН **********, чрез процесуален представител – адв. К.К. *** със съдебен адрес ***, партер против Решение № 1997/11.12.2017 год., постановено по НАХД № 4354/2017 г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-0769-001671/06.06.2017 г., издадено от Началник група към ОДМВР Бургас, сектор „Пътна полиция“, с което на касатора, за нарушение на чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховането е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева. В касационната жалба се сочи, че оспореното решение е неправилно поради противоречие с материалния и процесуалния закон. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като разгледа спора по същество и отмени атакуваното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение, постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон, а също и поради явната му несправедливост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Ответникът по касация – Началник група към ОДМВР Бургас, сектор „Пътна полиция“, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на С.Д.Г. против Наказателно постановление № 17-0769-001671/06.06.2017 г., издадено от Началник група към ОДМВР Бургас, сектор „Пътна полиция“, с което на лицето, за нарушение на чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховането е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева.

За да потвърди наказателното постановление, съдът е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на санкционираното лице. Правнозначимите обстоятелства са установени посредством събраните в хода на административното и съдебното производство гласни и писмени доказателства, които са надлежно обсъдени от първата инстанция.

Решението на Районен съд Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В конкретния случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Съгласно чл. 638, ал. 3 от КЗ лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 лева

Неоснователно е заявеното оплакване относно спазване на срока по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН. В самата жалба, касатора не е уточнил в какъв аспект счита наличието на допуснато нарушение на разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от ЗАНН, доколкото, административното нарушение е установено на 25.03.2017 год., на която дата е съставен и АУАНН, т.е. акта е съставен в сроковете по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН.

Без опора в доказателствата е и твърдението, че в нарушение на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, не е индивидуализирано мястото на нарушението. Видно от оспореното НП, в същото е вписано мястото на извършеното административно нарушение – гр. Бургас, бул. „Димитър Димов“, до стадион „Лазур“, посока, „24 Пехотен Черноморски полк“. Така вписаното безспорно удостоверява мястото на извършеното нарушение по начин, който е общодостъпен за всички участници в производството, в т.ч. и за нарушителя.

Несъстоятелно е и възражението, че вписаната фактическа обстановка не отговаря на действителната такава, тъй като санкционираното лице е имал сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, но срокът на която е бил изтекъл. Изтичането на срока на договора за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ се приравнява на липса на такава застраховка, както правилно и законосъобразно е приел административнонаказващия орган. Обстоятелството, че по изключение, тъй като в останалите периоди е имало редовно сключени застраховки се явява ирелевантно към констатираното и санкционирано административно нарушение. Безспорно към датата на извършената проверка – 25.03.2017 год. автомобила, управляван от касатора не е имал редовно сключен договор за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, като от представената в първоинстанционното производство справка се установява, че такава застраховка е нямало в периода от 28.05.2016 год. до 17.06.2017 год., т.е. повече от една година.

В мотивите на първоинстанционния съдебен акт са развити и подробни доводи относно липсата на обстоятелства, които биха могли да квалифицират случая като маловажен такъв по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, които мотиви изцяло се споделят и от настоящия касационен състав. В допълнение на тези мотиви, настоящия касационен състав намира за нужно да отбележи, че с оглед обществените отношения, които се регламентират и които се охраняват чрез договор за застраховка „Гражданска отговорност“, съдът намира, че чл. 28 от ЗАНН е неприложим и не е налице маловажност на деянието, поради което изложените оплаквания в касационната жалба в тази връзка са неоснователни.

Касационната инстанция намира, че постановеното решение е валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

            Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХV състав,

 

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1997/11.12.2017 г., постановено по НАХД № 4354/2017 г. на Районен съд Бургас.

 

 РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                                                 2.