ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 29.03.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети март                      две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

Жалбоподателите М.Н.З., Д.А.З. - редовно уведомени, не се явяват. За тях се явява адв. М., с представено по делото пълномощно.

За ответника - кмета на Община Айтос- редовно уведомен, не се явява представител.

 За заинтересованата страна З.А.Ш. – редовно уведомена, се явява адв. П., с представено по делото пълномощно.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба вх. № 2477/14.03.2017 г. от жалбоподателя, с която са направени доказателствени искания за допускане на съдебно-техническа експертиза.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. М.: Поддържам направеното доказателствено искане, което е съобразно указание на съда. Считам, че въпросите са относими към предмета на спора. В този смисъл ще моля да уважите искането ни. Към настоящия момент нямам други доказателствени искания.

 

адв. П.: По направеното доказателствено искане и поставените в молбата въпроси се противопоставям на въпрос №2. Същият, така както е зададен касае разрешен вече материалноправен спор в друго производство. Така зададен въпросът е недопустим. Моля да не бъде допускан.

Относно въпрос №3 моля да се уточни какво се има предвид под „пълната необходима информация“?

 

адв. М.: Като кадастрални данни. Представеният проект е отменен, защото границата не беше затворена, не беше напълно изчертана.

 

адв. П.: Аз се противопоставям и на този въпрос. Въпреки направеното уточнение, така зададен съдържа неяснота, както за мен по отношение на защитата, така и за вещото лице, ако трябва да бъде отговорено. Моля да не се допуска.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Допуска извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като извърши необходимите справки и се запознае с постановените решения на Районен съд - Айтос и Административен съд - Бургас да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в нарочна писмена молба от 14.03.2017 г., приложена по делото, както и на този допълнително поставен от съда въпрос, на основание чл. 171, ал. 2 АПК, а именно:

1.     „Реализирани ли са на място указанията, дадени с влязлото в сила решение №1623 от 04.11.2015 г., постановено по административно дело №770/2015 г. по описа на Административен съд гр. Бургас?“, като към заключението вещото лице следва да изготви скица.

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице инж. М.Г. при депозит в размер на 400,00 лв., вносими от жалбоподателите, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след внасяне на определения депозит.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.05.2017 г. от  10,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: