ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 22.02.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори февруари                две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

Жалбоподателите М.Н.З., Д.А.З. - редовно уведомени, не се явяват. За тях се явява адв. М. - представя пълномощно.

          За ответника – кмета на Община Айтос- редовно уведомен, не се явява представител.

 За заинтересованата страна З.А.Ш. – редовно уведомена, се явява адв. П. с представено по делото пълномощно.

 

Съдът докладва постъпило становище на ответника с писмо вх. № 1087/03.02.2017 г.

Съдът докладва постъпил писмен отговор от процесуалния представител на заинтересованата страна с писмо вх. № 1112/03.02.2017 г.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на М.Н.З. и Д.А.З. *** против заповед № РД-08-1004/25.11.2016 г. на кмета на община Айтос, с която е одобрена промяна на кадастралния план на с. Малка поляна, община Айтос, като се променя имотната граница между ПИ № 30 и № 31, кв. 6, така както е показано на представения проект.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

адв. М.: Поддържам жалбата в частта за нищожност по чл. 177 ал. 2 апк, както и в частта за незаконосъобразност. Запознати сме със становището на ответника. Видимо е, че там не се заявява позиция по две съществени възражения, повдигнати от нас. Относно непълнотата на разпоредителната част актът там се позовава на проект, който не е одобрен за неразделна част от заповедта и от плана. Като правно основание моля да изискате за прилагане по настоящето дело приключилото вече с решение административно дело № 770/2015 г. по описа на Административен съд гр. Бургас, постановено по предходно разглеждане на подобен спор. Отделно от това в мотивите се цитират решения по гражданскоправни спорове, които са от 2013 г., както и спор по тълкуване по въззивно гражданско дело № 875/2016 г. на Окръжен съд гр. Бургас. Ако административният орган изпълнява съдебно решение, считам, че не е ясно точно кое съдебно решение изпълнява, по спора за материални права или по предходния спор.  Към настоящия момент това са доказателствените ни искания.

 

адв. П.: Оспорвам жалбата. Поддържам отговора, който съм депозирала. Моля съда да приеме скица № 500/17.04.2013 г. на с. Малка поляна, издадена от община Айтос. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът намира, че не следва да прилага като доказателство по настоящото адм. дело адм. дело №770 по описа на Административен съд-Бургас. По настоящото адм. дело е представено влязлото в сила решение по адм. дело №770/2015 г. по описа на Административен съд-Бургас, а доказателствата, събрани в хода на това дело не следва да се ценят по адм. дело №2/2017 г.  По последното страните следва да ангажират доказателства в подкрепа на твърденията си относими за настоящия процес.

 

Ето защо по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

Приема скица №500/ 17.04.2013 г. на дирекция ТСУС, община Айтос, представляваща извлечение от кадастрален район в с. Малка поляна, община Айтос.

Оставя без уважение искането на процесуалния представител на жалбоподателите за прилагане като доказателство по настоящото дело на  административно дело №770/2015 г. на Административен съд гр. Бургас.

Указва на жалбоподателите, на основание чл. 171 ал. 4 АПК, че  следва да ангажират допълнителни доказателства във връзка с твърденията, изложени в жалбата, включително и извършването на съдебно-техническа експертиза, с въпроси, формулирани в нарочна молба с препис за другите страни,  в 7-дневен срок, считано от днес.

ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Айтос, да представи надлежно заверено, цветно копие на проекта, цитиран в процесната заповед № РД-08-1004/25.11.2016 г., в 7-дневен срок от уведомяването.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.03.2017 година от 11,00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: