ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.06.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи юни                        две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,30 часа се явиха:

Жалбоподателите М.Н.З., Д.А.З. - редовно уведомени, се представляват от адв. М., с представено по делото пълномощно.

За ответника - кмета на Община Айтос- редовно уведомен, не се явява представител.

 За заинтересованата страна З.А.Ш. – редовно уведомена, се явява адв. П., с представено по делото пълномощно.

 

Съдът констатира, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице, тъй като жалбоподателите не са заплатили определения депозит.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Страните: да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. М.: Получихме проект за споразумение, като оценяваме направените разходи и усилия за постигането му. Съгласни сме с него с изключение на началото на границата, откъм дерето, като доверителите ми желаят границата да започва от начална точка така, че съществуващата тоалетна да остане в тяхното дворно място.

Адв. П.: Предложение за споразумение не сме изпращали. Изпратихме скица, с която сме изчертали предложението за промяна на границата, която обаче не съвпада с направеното в момента изявление на процесуалния представител на жалбоподателя. Понеже знам какви са исканията на моя доверител не е налице постигане на споразумение. Моля да  се приключи делото.

 

Адв. М.: По експертизата ние считаме, че разпределението на доказателствената тежест е такова, че издателят на акта следва да установи неговата законосъобразност, поради което в тежест на същия е да поеме и разноските по експертизата.  Ако прецените, че експертизата не е необходима за разрешаване на спора, доколкото сме направили в това число и материално-правни възражения, то да се отмени определението, с което е допусната експертиза. Заявявам, че моите доверители не са в състояние да поемат тежестта по депозита, тъй като това е в тежест и на органа, издал заповедта. Други доказателства няма да сочим. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Адв. П.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът намира, че следва да отмени определението, с което е допусната съдебно-техническа експертиза с оглед изясняване твърденията на жалбоподателите, предвид обстоятелството, че два пъти им е предоставяна възможност да заплатят определения депозит, а същите не са сторили това.

 

 Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Отменя определение от 29.03.2017 г, с което е допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. М.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваната заповед от 25.11.2016 г. на кмета на община Айтос по изложените доводи в сезиращото оспорване. Ще представя подробни писмени бележки по същество на спора в указан от съда срок. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото.

 

Адв. П.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, недоказана и потвърдите обжалваната заповед като законосъобразна. Моля да ми бъде дадена възможност да се запозная с писмените бележки, които процесуалният представител на жалбоподателите следва да внесе, след което аз да представя моите писмени бележки. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски, изразяващи с в адвокатски хонорар с размер, определен по минимума на адвокатските възнаграждения.

 

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: