ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 13.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тринадесети юли през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., прокурор при ОП –Бургас: Тиха Стоянова, сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2 по описа за 2016 година.                 

 

  На именното повикване в 14:30 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ - Я.С.П., редовно призован се явява лично и с адвокат С.П. ***, служебен защитник.

 

За ОТВЕТНИКА – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото на л.57.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото, няма процесуални пречки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Предвид липсата на процесуални пречки, да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И   ГО ДОКЛАДВА:

 

Предявен е иск с правна квалификация чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, който се разглежда по реда на чл. 203 и сл. АПК, от Я.С.П. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 30 000лева от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на органи и длъжностни лица на ответника, конкретизирани от представителя на ищеца с допълнителна молба от 20.04.2016г. – лист 46 по делото. Исковата претенция е за периода от 09.09.2013година до 12.08.2015година.  Предявената искова молба е конкретизирана с допълнителни искови молби от 31.03.2016година и от 20.04.2016година, чрез назначения на ищеца процесуален представител адвокат С.П..

 

ПОСТЪПИЛ е писмен отговор от ответника входящ № 5747/02.06.2016година, с приложени към него писмени документи.

 

С определение №962/03.06.2016година съдът е указал на страните доказателствената тежест и е допуснал приложените към отговора по исковата молба писмени документи като доказателства по делото.

 

Поради липса на признати, както и на ноторни и служебно известни права и обстоятелства, а също и на такива, произтичащи от законови презумпции, няма права и обстоятелства, които не се нуждаят от доказване в настоящото производство.

 

ОБЯВЯВА за окончателен доклада по делото.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам така предявения иск, с направените уточнения. Запознати сме с определение №962/03.06.2016г. и нямаме възражение по разпределената доказателствена тежест. Нямам възражения по доклада на делото. Поддържаме искането за допускане на гласни доказателства за установяване на обстоятелствата изложени в исковата молба, а именно установяване на лошите битови условия по времена пребиваването на ищеца в ареста и затвора Бургас и другите обстоятелства свързани с установяване фактите по исковите претенции. Моля да бъдат призовани в качеството на свидетели Х.И.С. и Д.Р.С. чрез затвора Бургас и двамата се намират в ЗООП с.Житарово. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам иска. Да се приемат представените по делото доказателства. Г-н председател, по направеното искане и с оглед на обстоятелството, че с двамата свидетели ще се доказват едни и същи факти и обстоятелства, не възразявам да бъдат допуснати, но броя им да бъде редуциран до един.

 

ИЩЕЦЪТ: Искам да уточня, че с исканите двама свидетели съм бил в Затвора Бургас. За ареста не мога да посоча лице, което да бъде разпитано.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Освен това възражение за редуцирането на бройката свидетели, нямам друго искане.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражение по така направения доклад. Моля да се приемат представените по делото писмени доказателства. Нямам искане за събиране на доказателства. Не възразявам по доказателственото искане на ищеца и считам, че следва да бъде уважено, тъй като с разпита на свидетелите и фактите, които ще установяват, са относими към предмета на доказване.

 

  По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допуснатите с определение № 962/03.06.2016г. писмени документи, като доказателства по делото.

 

ДОПУСКА на ищеца при условията на чл.159, ал.2 от ГПК събиране на гласни доказателства чрез разпит на двама свидетели Х.И.С. и Д.Р.С., които да бъдат призовани за следващото съдебно заседание от затвора Бургас.

 

АДВОКАТ П.: Нямам други искания към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по доказателствата.

 

ИЩЕЦЪТ: Държа да присъствам в следващото съдебно заседание.

 

Съдът с оглед становището на страните и предоставената възможност за събиране на доказателства,

                                               

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОТЛАГА делото и го насрочва за 12.10.2016 година от 15.00 часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

Да се призоват ищецът и свидетелите от затвора Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:44аса.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: