Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     290                 от 16.02.2015г.,             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на пети февруари две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Любомир Луканов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 2 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Б.Н.И., ЕГН ********** *** против Решение № 1884/ 27.11.2014г. постановено по НАХД № 4834/2014г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-0769-002151/16.06.2014г. на Началник група в сектор “ПП” при ОД на МВР – Бургас, с което на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева  на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), за нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК - неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание, касатора не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Началник група в сектор “ПП” при ОД на МВР – Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба на Б.Н.И. против Наказателно постановление № 14-0769-002151/16.06.2014г. на Началник група в сектор “ПП” при ОД на МВР – Бургас, с което на И. е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева  на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП

За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че съставения АУАН и издаденото наказателно постановление са правилни и законосъобразни, като е изложил мотиви във връзка с отказа на И. да подпише така съставения АУАН. В мотивите си, първоинстанционния съд е приел, че АУАН е съставен в условията на чл. 43, ал. 2 от ЗАНН, при отказ на жалбоподателя да го подпише, което обстоятелство е удостоверено с подписа на един свидетел.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Съдът намира за основателни възраженията на касатора относно наличието на съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Видно от съставения акт, нарушителят не е положил подпис нито под неговото общо съдържание, нито на разписката, с която се задължава да уведоми наказващият орган в случай на промяна на адреса си. Съставения акт е върху стандартна бланка, като в нея изрично е записан следния текст „Забележка: Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с подпис на един свидетел“. В съставения АУАН № 14-0769-2151/21.05.2014г. липсва отбелязване отказа да е направен в присъствието на свидетел – липсват имена, адрес и подпис на свидетел.

В противоречие с доказателствата по делото, първоинстанционният съд е приел, че  АУАН е редовен, като съставен на основание чл.43, ал.2 от ЗАНН. В случая липсва изрично записване в акта, че същия е съставен в условията на отказ по чл. 43, ал. 2 от ЗАНН. Отделно от това липсва и свидетел, който да удостовери отказа – в АУАН не са посочени името, точен адрес и подпис на свидетел, който да удостовери обстоятелството, че нарушителя И. отказва да подпише предявения му акт. С оглед на това и поради липса на подпис на нарушителя, както и доказателства, че акта е съставен в условията на отказ, следва да се приеме, че АУАН не е редовно връчен, което съставлява съществено нарушение на процесуалните правила, ограничаващи правото на защита на нарушителя. От друга страна е налице и друго съществено нарушение на административнопроизводствените правила – наказващият орган не е изпълнил задължението си, вменено му от нормата на чл. 52, ал. 4 от ЗАНН, съгласно която преди произнасяне по преписката същият е следвало да прецени съставения АУАН с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост.

Като е достигнал до изводи, различни от изложените, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1884/27.11.2014г. постановено по НАХД № 4834/2014г. на Районен съд Бургас

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0769-002151/16.06.2014г. на Началник група в сектор “ПП” при ОД на МВР – Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                 2.