Р Е Ш Е Н И Е

 

         Номер 600          Година 11.04.2014         Град Бургас

 

        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на тринадесети март две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание, в състав:

                                         

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лилия АЛЕКСАНДРОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:  1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                       2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря М.В.

Прокурор Тони Петрова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 2 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по касационна жалба подадена от И.А.Ж. *** против решение № 2445/04.12.2013г., постановено по н.а.х.д. № 3393 от 2013г. по описа на Районен съд гр.Бургас. Съдебното решението се обжалва като неправилно, постановено в противоречие с материалния закон и необосновано. Не споделя мотивите на съда обосновали потвърждаване на издаденото наказателно постановление, като излага подробни доводи за несъставомерност на установеното деяние. Твърди, че са налице предпоставки за квалифициране на нарушението като „маловажен случай”. С подадената касационна жалба иска от съда да постанови решение, с което да се отмени първоинстанционното съдебно решение и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът –Началник отдел „Рибарство и контрол”, Югоизточна България към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление № 02-062/13.05.2013г. на Началник Отдел “Рибарство и контрол “ – Югоизточна България, с което на касатора на основание чл.56, ал.1 от Закона за рибарство и аквакултури е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лева за нарушение на чл.17, ал.1 вр. чл.3, ал.2, т.1 от ЗРА. За да постанови решението си съдът е приел, че в административно наказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, като при съставяне на АУАН и издаване на НП са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество съдът е преценил, че от обективна и субективна страна е налице съставомерност на установеното деяние, поради което правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на наказаното лице. Посочено е, че констатираното административно нарушение не може бъде квалифицирано като „маловажен случай” по смисъла на чл.28 от ЗАНН, като наложеното от наказващия орган административно наказание „глоба” в минималния предвиден от закона размер е справедливо определен и е в съответствие с целите на наказанието визирани в чл.12 от ЗАНН.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни.

Акт за установяване на административно нарушение № 0004463/15.01.2013г. е съставен на касатора за това, че на посочената дата „извършва риболов без разрешително” на р.Русокастренска до с.Ливада, като с това деяние е прието, че лицето е нарушило разпоредбите на чл.17, ал.1 от Закона за рибарство и аквакултурите.

С издаденото наказателно постановление, на основание чл.56, ал.1 от ЗРА на касатора е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500 лева, за това, че „извършва стопански риболов…, във воден обект различен от р.Дунав и Черно море”.

Съгласно чл.56, ал.1 от ЗРА, който извършва стопански риболов без разрешително или във воден обект, различен от Черно море и река Дунав, в нарушение на чл. 17, се наказва с глоба от 1500 до 3000 лева.

В случая е налице несъответствие между нарушението описаното в АУАН и това описано в наказателното постановление, доколкото акта е съставен за това, че лицето извършва риболов без разрешително, а наказателното постановление за това, че извършва стопански риболов във воден обект различен от река Дунав и Черно море, като това са две различни административни нарушения, за всяко от които законодателя е предвидил възможност за ангажиране на административнонаказателната отговорност на лицата. Това несъответствие безспорно представлява съществено процесуално нарушение, тъй като наказателното постановление фактически е издадено за административно нарушение, което не е констатирано и установено с акт за установяване на административно нарушение. Съгласно чл.36, ал.2 от ЗАНН, без приложен акт административнонаказателна преписка не се образува освен в случаите, когато производството е прекратено от съда или прокурора и е препратено на наказващия орган, която хипотеза в случая не е налице. Допуснато процесуално нарушение е самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление, без да е необходимо да се изследва въпроса за неговата материална законосъобразност, поради което постановеното решение от Районен съд гр.Бургас,  следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго с което да се отмени наказателното постановление.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 2445/04.12.2013г., постановено по н.а.х.д. № 3393 от 2013г. по описа на Районен съд гр.Бургас и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-062/13.05.2013г. издадено от Началник Отдел “Рибарство и контрол “ – Югоизточна България.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                         2.