Р Е Ш Е Н И Е

 

 488 

 

град Бургас, 30.03.2012г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на първи март, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                                                                                                                        ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                                                

при секретар: Г.Ф. и с участието на прокурор: Желязко Георгиев изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КНАХД № 2/2012г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

            Касаторът „Нуга Бест – Украйна – България” ЕООД, чрез процесуалния си представител адвокат М.П., е оспорил Решение № 2468/2011г., постановено по НАХД № 3550/2011г. по описа на Районен съд Бургас, с което е изменено Наказателно постановление (НП) № 02-0201136/2011г, издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” Бургас. В жалбата се твърди, че решението е необосновано и незаконосъобразно и иска от настоящата инстанция да го отмени, а по съществото на спора да отмени наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата, представя писмено становище и иска от съда да отмени оспореното решение

Ответникът по касационната жалба, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Н., оспорва жалбата и иска от съда да остави в сила решението на Районен съд Бургас.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение за правилно и законосъобразно и предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно. 

Разгледаното от районния съд НАХД №3550/2011г. е образувано по жалба на представител по пълномощие на „Нуга-Бест Украйна – България” ЕООД против наказателно постановление № 02-0201807/22.08.2011г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” Бургас. По делото е представено административнонаказателната преписка по издаване именно на това наказателно постановление, с което на настоящия касатор за нарушение на чл.62, ал.1 от Кодекса на труда, във вр. с чл.1, ал.2 от същия кодекс, на основание чл.414, ал.3 е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. за това, че в качеството на работодател на 09.05.2011г. в 10.20ч. е допуснал до работа в обект „демонстрационен салон – магазин”, находящ се в гр.Бургас, ул.Драма №11, магазин №4 лицето С.К. Д., като консултант без сключен трудов договор в писмена форма.

В обжалваното решение, при описание на предмета на делото, е посочено, че се обжалва наказателно постановление № 02-020^116/2011г. на ГИТУ Бургас. В диспозитива на решението, който представлява самото решение и се ползва със сила на присъдено нещо, е посочено, че се изменя наказателно постановление „№02-0201136/11 на ДИТ Бс, с което на „Нуга-Бест Украйна – България” ЕООД е санкциониран с имуществена санкция по чл.416, ал.5 от Кодекса на труда, като я намалява на 1509лв.”. Практически в обжалваното решение, нито в мотивите, нито в диспозитива е посочено обжалваното наказателно постановление, по чиято законосъобразност съдът би следвало да се произнесе. Освен това в мотивите на решението е посочено, че настоящия касатор, в качеството на работодател, е допуснал до работа Ж.А., а не С. Д., както е според наказателното постановление, което е било предмет на делото.

По тези съображения настоящия състав намира, че районния съд е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила, като се е произнесъл по законосъобразността на наказателно постановление, за което не е бил сезиран. Поради това решението следва да бъде отменено, а производството върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, вр. чл.222, ал.2, т.1 от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд – Бургас,

        

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ Решение № 2468/2011г., постановено по НАХД № 3550/2011г. по описа на Районен съд Бургас.

            Връща делото за ново разглеждане от друг състав на същият съд.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: