ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 17.01.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          V-ти Административен състав

На седемнадесети януари                             две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

административно дело номер 2 по описа за 2011 година

На именното повикване в 15.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Б., редовно уведомен, се явява лично.

Същият се представлява от процесуалния му представител адв. М.М. - Адвокатска колегия гр. Бургас, определен по реда на  чл. 25 във връзка с чл. 21, т. 3 и 4 от Закона за правната помощ и съгласно постъпилото по делото на 17.01.2011 г. писмо на председателя на Адвокатска колегия Бургас.

         За ОТВЕТНИКА – Държавна агенция за бежанците при МС, редовно уведомен, не се явява представител.

        

         В залата присъства Ф.К., с карта на чужденец с хуманитарен статус № 850015627, издадена на 22.07.2009 година от МВР – гр. Бургас, роден на *** година в Иран, с мобилен телефон 0899813694.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Не владея добре български език. Желая г-н К. да ми бъде назначен за преводач от персийски – фарси.

Ф.К.: Знам български и  персийски език – фарси. Съгласен съм да превеждам. Не желая възнаграждение за това.

Съдът по направените изявления и искания намира, че следва да назначи Ф.К. за преводач от персийски език – фарси на български език, на жалбоподателя М.Б., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

         НАЗНАЧАВА Ф.К. за преводач на жалбоподателя от персийски език – фарси на български език.

         Съдът ПРЕДУПРЕЖДАВА преводача за наказателната отговорност, която носи по чл. 290, ал. 2 от НК за даване на неверен превод.

Г-Н К.: Предупреден съм за наказателната отговорност за даване на неверен превод. Обещавам да превеждам вярно.

 

В залата присъства прокурор Христов от Окръжна прокуратура гр. Бургас.

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл. 16, ал. 1 от АПК да конституирате Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в настоящото производство.

 

         Съдът с оглед заявеното и като намери искането за допустимо,

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ДОПУСКА встъпване на Прокуратурата на Република България, чрез Бургаска окръжна прокуратура, представлявана от Окръжен прокурор Христов, в настоящото производство.

        

         По хода на делото:

         АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                ДОКЛАДВА постъпилата жалба на М.Б. - гражданин на Иран, с адрес по регистрационна карта: гр. ***, против Решение № УП—188/23.12.2010 г. на интервюиращия орган на Държавна агенция за бежанците при МС, с което на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 Закона за убежището и бежанците, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗУБ, е отхвърлена молбата му за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут.

 

         АДВ. М.: От името на доверителя ми поддържам жалбата. Да се приемат представените към делото доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б. чрез ПРЕВОДАЧА: Поддържам жалбата.

        

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото писмените документи, приложени към жалбата, както и тези, изпратени като административна преписка от административния орган до съда.

        

Съдът с оглед заявеното от страните и като намери делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. М.: Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена, с която жалба се иска да се отмени Решение № УП-188/23.12.2010 г. на Държавна агенция за бежанците при МС и да се възобнови производството.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЧРЕЗ ПРЕВОДАЧА: Присъединявам се към казаното от моя служебен защитник.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена, а постановения съдебен акт, а именно Решение №УП-188/23.12.2010 г. постановено от Агенцията на бежанците като правилно и законосъобразно, моля да го оставите в сила. Молбата, въз основа на която е постановен оспорения пред Вас административен акт се явява седма такава, изготвена от същото лице, пред същия административен орган. От предходните шест такива, административният орган е постановил решения, с които е отказвал убежище, като същите административни актове са били оспорвани по съдебен път, като жалбите към тях са били отхвърлени. Така последната молба се явява последваща такава, като едновременно с това с тази последваща молба не са посочени нови факти или обстоятелства, нито нови твърдения, които да са от съществено значение за случая. Правилно и обосновано административният орган е отказал убежище, позовавайки се на чл. 70, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за убежището и бежанците. В този смисъл намирам жалбата за неоснователна, а постановения административен акт като правилен и законосъобразен, следва да бъде потвърден.

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решението си в законния срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: