О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Бургас , 22.01.2009г.

 

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори януари две хиляди и девета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: Г.Р.

като разгледа, докладваното от съдия Р. административно дело № 2 по описа за 2009г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по жалба на И.Г.Д., Н.С.С., Т.Л.А., М.Е.Г., О.Д.Г., П.К.К.- Й. и Х.Л.Я.- всички в качеството на общински съветници в Общински съвет гр. Поморие против решение по т.2 от дневния ред на ХVІ- то заседание на Общинския съвет Поморие, проведено на 20.12.2008г. Релевират се доводи за материална и процесуална незаконосъобразност на решението.

            С Решение № 393 по протокол № 16/20.12.2008г. се възлага на кмета на Община Поморие да сключи договор за отстъпено право на строеж върху имот УПИ І- 5157 , кв. 249 по плана на гр. Поморие, на площ РЗП от 2200 кв.м. , разположен върху терен от 5307 кв.м. с „ ЕКО КЛИМА 11” ЕООД гр. Бургас , при цена на правото на строеж от 251 982,50 лева или 128 839 евро (без ДДС)съгласно експертна оценка на лицензиран оценител.

            Съдът, намира подадената жалба за недопустима поради липса на правен интерес за оспорващите лица.

            В жалбата изрично е посочено, че И.Г.Д., Н.С.С., Т.Л.А., М.Е.Г., О.Д.Г., П.К.К.- Й. и Х.Л.Я. оспорват решението на Общински съвет Поморие в качеството на общински съветници в същия този съвет.

Общинският съвет е колективен орган, който взема решенията си съобразно разпоредбите на чл. 27 от ЗМСМА - с мнозинство по чл. 27, ал. 3 или 4 от ЗМСМА. Общинските съветници, в качеството си на членове на Общинския съвет, не са активнолегитимирани да оспорват собственото си решение, независимо дали са гласували за или против същото.

Отделният съветник не е индивидуален участник в административното правоотношение между общинския съвет и адресата на акта. За общинският съветник не възниква правен интерес, различен от този на колективния орган.

В чл. 120, ал. 2 от Конституцията е прогласено право на защита, което принадлежи на граждани и организации, засегнати от акта, не на административните органи, които издават акта.

            Ето защо и на осн. чл. 159 т.4 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            Оставя без разглеждане жалбата, подадена от на И.Г.Д., Н.С.С., Т.Л.А., М.Е.Г., О.Д.Г., П.К.К.- Й. и Х.Л.Я.- всички в качеството на общински съветници в Общински съвет гр. Поморие против решение по т.2 от дневния ред на ХVІ- то заседание на Общинския съвет Поморие, проведено на 20.12.2008г.

Прекратява производството по адм. дело № 2 /2009г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателите.

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………