ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети октомври                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1824 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Г.В., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат М., редовно упълномощен.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.В.-Х., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат М., редовно упълномощен.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Д.В., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат М., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на община Царево, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.П.П., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

Явява се вещото лице арх. В.Д..

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

В.Й.Д. – *** години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Д.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм писмено такова, което поддържам.

 

АДВОКАТ М.: Госпожо Д., предписанието, което ние обжалваме, е издадено по повод предложен вариант от съда. Вие разгледахте ли този вариант?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Д.: Да.

АДВОКАТ М.: Изпълним ли е този вариант?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Д.: Този вариант, по който е издадено предписанието, е недопустим.

На л. 83 от делото по скицата на главния архитект К. е изготвено заданието (обективирано в оспорената заповед), с проход от 3 метра, което според този вариант е недопустимо, защото не отговаря на изискванията за образуване на парцели за лице и площ.

АДВОКАТ М.: Предписанието ползва това предложение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Д.: Да.

АДВОКАТ М.: Този вариант, който Вие предлагате в скицата – Приложение №  2, е принципно възможен ако се съгласят само за отстоянията на съществуващите къщи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Д.: Посоченото от мен примерно разделяне на УПИ V-78 по Приложение № 2 към експертизата е допустима хипотетична възможност, при условие, че всички съсобственици са съгласни по този начин да бъдат обособени два отделни имота. Могат да се запазят съществуващите сгради, да се преустроят, като този вариант е при запазване на съществуващите сгради, може и чрез събаряне.

При първия вариант, който съм посочила в Приложение № 1, парцелът е поделяем при спазване нормата за лице, но без да се държи сметка за отстоянията между сградите в двата парцела, защото то е по-малко от изискуемото по закон 3 метра от регулационната линия.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението. Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да определи възнаграждение за положения труд. Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице арх. В.Д..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо съдия, моля да отмените обжалваната от нас заповед. Разбира се, първо, понеже сме направили такова възражение, да се произнесете по въпроса за валидността, тъй като сме изложили доводи относно компетентността. На второ място, ако приемете, че е издаден от компетентен орган, то считаме,

че този акт на кмета на община Царево, с който се одобрява предложен схема-проект за разделяне на УПИ-то на две части, не съответства на закона с оглед заключението на вещото.

Моля да ни се присъдят разноските.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: