ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  2393                      13 октомври 2008  година                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ състав, в закрито заседание на тринадесети октомври, две хиляди и осма година, в състав:                                               

                                                                                   Съдия : З.Б.

като разгледа  докладваното от съдия З.Б. административно дело номер  1549   по описа за  2008 година,  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 75, ал.1, т.1 и ал. 2 от ДОПК.

Образувано е по искане на следовател при Столична следствена служба- гр. София във връзка със досъдебно производство № 570/2003 година по описа на Пето ТО- Столична следствена служба, прокурорска преписка №3627/2003 година на Софийска градска прокуратура, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.256 от  Наказателния кодекс /НК/.

В искането се сочи, че по делото в качеството на обвиняем е привлечено лицето А. Б. И. с ЕГН ********** действащ като ЕТ Амина- А. И. със седалище и адрес на управление- *** и данъчен адрес-  *** регистриран в Данъчно подразделение Подуяне, с ЕИК по Булстат 121838157. С постановление на СГП, наказателното производство срещу А. Б. И. е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.2 от НПК и е спряно срещу неизвестен извършител, като делото е изпратено в 05 ТО-ССлС за продължаване издирването на неизвестния извършител. Впоследствие делото е изпратено в СГП с оглед преценка за възобновяване на наказателното производство. Необходимостта за пълното разкриване и доказване  на извършеното престъпление, съгласно дадените указания от СГП, налага събирането на сведения относно платени данъчни задължения и ползването на данъчни облекчения от съконтрагенти на ЕТ Амина- А. И., в това число и за ЕТ Авангард-94- А. А. със седалище и адрес на управление- ***, на които едноличния търговец е бил доставчик. Поради което, следва да бъдат изискани от ТД на НАП-Бургас справки- декларации по ЗДДС за периода от 10.11.2000 година до 08.02.2001 година и дневниците за покупки и продажби за посочения период  за ЕТ Авангард-94-А. А.”- Бургас.

Съгласно чл. 75, ал.1, т.1 от ДОПК, съдът може да постанови разкриване на данъчна и осигурителна информация  по обосновано и мотивирано искане на съответния орган, при необходимост, във връзка с осъществяване на вменените му по закон правомощия. В случая, съдът следва да прецени компетентността на органа, направил искането, наличието на необходимост и връзка на поисканата информация с осъществяване на определените му по закон правомощия, както и дали искането е за разкриване на данни по чл. 72, ал.1, т. 1-5 от ДОПК.

Съдът намира, че искането е мотивирано и е предявено от надлежен орган. Излагат се доводи, от които може да се направи извод за необходимостта от разкриване на данъчна и осигурителна  информация от органа по приходите по смисъла на закона за посочения по- горе субект, поради което искането следва да бъде уважено.

Предвид горното и с цел изясняване на обективната истина, както и на основание чл. 75, ал.1, т.1 и ал.2 от ДОПК във връзка с чл. 72, ал.1 от с.з., Административен съд- Бургас, VІІІ - ми състав

           

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ДОПУСКА разкриване от ТД на НАП- Бургас на сведения, представляващи данъчна и осигурителна  информация  по смисъла на чл. 72, ал.1, т.1-5 от ДОПК  за  ЕТ „Авангард-94-А. А.”- Бургас.

 ПОСОЧВА  субекта, по отношение, на който да се разкрият сведенията, а именно: ЕТ „Авангард-94-А. А.” със седалище и адрес на управление – ***

ЗАДЪЛЖАВА ТД на НАП - Бургас, за нуждите на производството, да представи заверени копия от документите, съдържащи необходимата информация, а именно: справки- декларации по ЗДДС за периода от 10.11.2000 година до 08.02.2001 година и дневниците за покупки и продажби за посочения период.

ДАВА  30 / тридесет / дневен срок за разкриване на данъчна и осигурителна информация.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

                                                   СЪДИЯ :