Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас,  2.12.2008г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, Пети състав, на десети ноември 2008 година, в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

при секретаря С.Х., като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело № 1523 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка чл.54, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Образувано е по жалба, подадена от Ж.П.П., Д.К.П. и М.К.М., с посочен съдебен адрес:***, чрез адв. Р. Е., в качеството им на наследници на К. Г. ***, против заповед № РД-14-02-1404 от 11.10.2007г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас, с която на основание чл.54, ал.1 от ЗКИР е одобрено изменението в  кадастралната карта  на гр.Царево, общ.Царево, ЕКАТЕ 48619, одобрена със заповед № РД-18-56/24.08.2006г. на ИД на АК, за поземлени имоти с идентификатори 48619.503.334 и 48619.503.335, състоящо се в коригиране на границата между тези имоти.

Според жалбоподателите оспорения административен акт е неправилен, като постановен в нарушение на материалния закон, поради което молят съда да го отмени. Сочат, че срещу влязлото в сила съдебно решение № 1023/18.07.2007г. по гр.д. № 2412/2005г. по описа на ВКС на РБ, ІV отд., са депозирали молба за отмяна с вх. № 8089/05.10.2007г. В съдебно заседание, редовно уведомени, не се явяват и представляват и не вземат становище по подадена жалба.

Ответникът – началникът на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява и представлява в съдебно заседание и не взема становище по подадената жалба. Изпраща по делото в пълнота административната преписка по оспорената заповед.

Заинтересованата страна – В.К.Б., оспорва жалбата в съдебно заседание като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена.

Заинтересованите страни – К.Г.Д., Д.Д.Д. и А.Г.Б., редовно уведомени, не се явяват и представляват в съдебно заседание и не взема становище по подадената жалба.

Бургаският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбите срещу оспорения административен акт са подадени от засегнати от акта лица. Видно от отбелязването на известие за доставяне на писмо (обратна разписка) *7800100039834*, обжалваната заповед е съобщена на К. П. - заместен в хода на съдебното производство от наследниците му съгласно представеното Удостоверение за наследници № 000778/21.12.2007г. на община Царево, на 31.10.2007г., което прави подадената по пощата с препоръчано писмо на 7.11.2007г. жалба до съда, чрез административния орган, подадена в законоустановения 14-дневен срок по чл.149, ал.1 от АПК, вр. с чл.54, ал.2 от ЗКИР. Предвид изложеното, съдът намира жалбите за редовни и допустими, като подадени от надлежни страни, в законния срок и до компетентния съд.

Разгледани по същество, същите са неоснователни.

Предмет на оспорване е заповед № РД-14-02-1404 от 11.10.2007г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас, с която на основание чл.54, ал.1 от ЗКИР е одобрено изменението в  кадастралната карта  на гр.Царево, общ.Царево, ЕКАТЕ 48619, одобрена със заповед № РД-18-56/24.08.2006г. на ИД на АК, за поземлени имоти с идентификатори 48619.503.334 и 48619.503.335, състоящо се в коригиране на границата между имот 48619.503.334 и имот 48619.503.335.

Заповедта е издадена въз основа на влязло в сила решение № 1023/06 от 18.07.2007г., постановено от ВКС на РБ по гр.д. № 2412/2005г., и одобрен проект за изменение на кадастралната карта на поземлен имот 48619.503.334, гр.Царево, към който са приложени обяснителна записка и скица – проект за изменение на кадастралната карта на гр.Царево за ПИ 48619.503.334, изготвена от правоспособно по ЗКИР лице съобразно цитираното съдебно решение на ВКС, протокол за извършено трасиране, означаване и координиране на ПИ 48619.503.334а, подписан от заинтересованите лица, скица на ПИ 48619.503.334 и определящи точки в координатна система 1970, издадена от СГГК-гр.Бургас, скица № 3 на парцели ІV-678 и V-679, в кв.55 по действащия план на гр.Царево, ободрен със заповед № РД-09-111/25.06.1986г., изготвена от вещото лице Захариева по гр.д. № 186/2000г. по описа на ЦРС, неразделна част от писменото заключение на вещо лице по влязлото в сила съдебно решение, и заявление с вх. № 94-10964/27.09.2007г. от А.Г. Б., с което е сезиран административния орган и по което е започнало административното производство.

Между страните няма спор, че собственици на кадастрален имот 48619.503.334 са К.Г.Д., Д.Д.Д. и А.Г.Б., а на кадастрален имот 48619.503.335 - наследници на К. Г. П.

Видно от обстоятелствената част на жалбата, не се оспорва и факта, че одобреното с обжалваната заповед изменение в кадастралната карта на гр.Царево за нанасяне вярната имотна граница между имоти 48619.503.334 и 48619.503.335 е съобразено с влязлото сила решение на ВКС на РБ, цитирано в нея. Единственият довод в жалбата е, че срещу влязлото в сила съдебно решение на ВКС на РБ са депозирали молба за отмяната му.

С цитираното влязло в сила като окончателно съдебно решение № 1023/06 от 18.07.2007г., постановено от ВКС на РБ по гр.д. № 2412/2005г., е признато за установено  по предявен от заинтересованите по делото страни иск с правно основание чл.32, ал.1, т.2 от ЗТСУ (отм.), че в кадастралната основа на плана на гр.Царево от 1986г. е допусната грешка, изразяваща се в неправилно заснемане на имотната граница между имоти пл. № 678 и № 679, в кв.55, като вярната имотна граница между тях минава по зелената линия на скица № 3 на вещото лице Захариева и съвпада с регулационната граница между парцели ІV-364 и V-364 по плана от 1960г.

Съгласно разпоредбите на чл.220, ал.1 и чл.221, ал.1 от ГПК (отм.), влязлото в сила съдебно решение е задължително за страните, техните наследници и правоприемници, за съда, който го е издал и за всички други съдилища и учреждения и разрешения с него спор не може да бъде пререшаван. Следователно, силата на присъденото нещо на решение № 1023/06 от 18.07.2007г. на Върховния касационен съд на Република България, IV гр. отд., следва да се зачете и при решаването на преюдициални въпроси за едно административно производство, какъвто е този за  вярната имотна граница между процесните поземлени имоти, установена въз основа на влязлото в сила решение. Именно при разрешен спор за материално право в закона е предвидена възможност за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри - чл.53 и сл. от ЗКИР, по молба на заинтересованите лица, както в случая е процедирано.

Отмяната на влезли в сила съдебни актове е извънреден извънинстанционен способ за защита срещу порочни съдебни актове при наличието на основанията за отмяна, които са изчерпателно посочени в чл.239, т.1-6 от АПК. Докато не бъде отменено съдебното решение на ВКС, с което е решен спора по същество, същото влиза в сила и за него важат последиците на чл.220 - чл.224 от ГПК (отм.). По делото няма данни да е спряно изпълнението на решението на ВКС и по аргумент на чл.236, ал.2 от ГПК (отм.) само ако решението бъде отменено, изпълнението му се спира. Според настоящия съдебен състав, тези правни последици обаче могат да представляват основание за последващо изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, но тъй като такъв новонастъпил факт все още не е установен, съгласно разпоредбата на чл.142, ал.1 от АПК съдът преценя, че към момента на издаването му оспореният в настоящото съдебно производство административен акт съответства на материалния закон. Ето защо, неоснователно е единственото възражение в жалбата за допуснати нарушения на административнопроизводствените правила и на материалния закон при издаване на оспорената заповед по причина на това, че е подадена молба за отмяна на влязлото в сила решение на ВКС, въз основа на което е издадена заповедта на началника на СГКК-гр.Бургас.

С оглед изложеното, съдът намира оспорената заповед за законосъобразна, като издадена от компетентен орган, видно от приложената заповед № 300-152/29.10.2003г. на ИД на АК за делегиране на правомощия на началниците на службите по кадастъра (сега СГКК) за издаване на заповеди по чл.54, ал.1 от ЗКИР, в определената форма, при спазване на материалноправните и процесуалноправните разпоредби на закона, и е съобразена с целта на закона, поради което жалбите като неоснователни следва да бъдат отхвърлени.

Воден от горното и на основание чл.172, ал.2, предложение последно от АПК, Административен съд – град Бургас, Пети състав,

 

Р   Е   Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.П.П., Д.К.П. и М.К.М., с посочен съдебен адрес:***, чрез адв. Р. Е., в качеството им на наследници на К. Г. ***, против заповед № РД-14-02-1404 от 11.10.2007г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас, с която на основание чл.54, ал.1 от ЗКИР е одобрено изменението в кадастралната карта на гр.Царево, общ.Царево, ЕКАТЕ 48619, одобрена със заповед № РД-18-56/24.08.2006г. на ИД на АК, за поземлени имоти с идентификатори 48619.503.334 и 48619.503.335, състоящо се в коригиране на границата между тези имоти.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.                                                   

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: