ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 10.10.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХІІ-ти административен състав

На десети октомври                                 две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Стоянка А.а

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 1483 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.С., редовно призован, се явява лично и с адвокат С., с пълномощно по делото.

Не се явяват адвокатите Е.А. и Н.Д..

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет на Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.С.Д., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.М.Д., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.С.С., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно призована, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно по делото.

В залата присъства секретар Й.Б., отведена от залата.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е по реда на чл.151 от ГПК по подадена  от жалбоподателя А.С.С. молба, за отстраняване непълнота и грешка в протокола от съдебно заседание, проведено на 30.05.2018 година, като се иска протоколът да бъде допълнен и да се отразят обстоятелствата така, както е депозирано в молба от 05.07.2018 г., а именно не е дописано изказването на жалбоподателя след отговора на вещото лице по въпрос № 3, пропуснато е пояснение: „… е по ЗТСУ, отпаднал 2001 г. с нормативната уредба към него“ и е допусната грешка, като на стр. 3 от протокола е записано: „Отреждането не е за магазини, офиси и жилища в предходния план, а само за жилища“, а в молбата се твърди, че изказването е било: „Отреждането е за магазини, офиси и жилища и в предходния план, а сградите са жилищни.“

 

АДВОКАТ С.: Поддържаме молбата. Няма да сочим доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорвам молбата.

 

Съдът, като взе предвид, че в проведеното съдебно заседание на 30.05.2018  г. не е правен звукозапис, намира, че следва да пристъпи към изслушване обясненията на съдебния секретар, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

КОНСТАТИРА, че в проведеното на 30.05.2018 г. съдебно заседание не е изготвен звукозапис.

ПРИСТЪПВА към изслушване на съдебния секретар, изготвил процесния протокол, като снема самоличността му, както следва:

 

Й.А.Б. – *** години, българска гражданка, неосъждана, съдебен секретар при Административен съд – гр.Бургас.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

СЪДЪТ: В молбата се твърди, че не е записано изказването на жалбоподателя след отговора на вещото лице по въпрос №3, пропуснато е пояснението:  „… е по ЗТСУ, отпаднал 2001 г. с нормативната уредба към него“.  Записали ли сте всичко, което е заявено?

 

СЕКРЕТАР Б.: Всичко, което е заявено, е записано.

 

СЪДЪТ: По отношение на изложеното в молбата за допусната в протокола грешка:  „Отреждането не е за магазини, офиси и жилища в предходния план, а само за жилища“, като жалбоподателят твърди, че е казано: „Отреждането е за магазини, офиси и жилища и в предходния план, а сградите са жилищни.“

 

СЕКРЕТАР Б.: Записала съм това, което съдията-докладчик е диктувал в протокола.

 

АДВОКАТ С.: Имате ли ясен спомен?

 

СЕКРЕТАР Б.: Нямам ясен спомен. Доста време мина и доста заседания.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към секретар Б..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам въпроси към секретар Б..

 

Съдът, като взе предвид обясненията на съдебния секретар и данните по делото, намира, че молбата на жалбоподателя А.С.С. е неоснователна, по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 151, ал.2 и ал. 3 от ГПК, ако в заседанието е направен звукозапис, поправки и допълване на протокола се допускат само въз основа на звукозаписа, а ако такъв не е направен, поправки и допълване на протокола се допускат само въз основа на направени бележки по съдържанието му. Предвид това и с оглед обстоятелството, че в проведеното на 30.05.2018 г. съдебно заседание не е бил направен звукозапис, исканото от жалбоподателя поправяне и допълване на съдебния протокол може да бъде извършено само въз основа на бележки по съдържанието му, а в молбата не се твърди такива да са направени от страната, нито се представят доказателства в този смисъл, поради което молбата е неоснователна. От друга страна, от изслушаните от съда обяснения на съдебния секретар Й.Б., изготвила протокола от 30.05.2018 г., не може да се направи извод за наличие на твърдяните от жалбоподателя непълноти и грешки в протокола, поради което и на това основание молбата следва да се остави без уважение.

Предвид горното, по делото не се установяват твърденията, изложени в молбата на жалбоподателя по чл. 151 от ГПК за наличие на допуснати пропуски и неточности в протокола от проведеното на 30.05.2018 г. съдебно заседание, поради което съдът намира, че не са налице основания за поправка и допълване на съдебния протокол, поради което молбата на жалбоподателя А.С. следва да се остави без уважение.

Мотивиран от горното и на основание чл. 151, ал. 4 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на жалбоподателя А.С.С. за отстраняване непълнота и грешка в съдебния протокол от 30.05.2018 г. така, както е посочено в молбата, а именно да се допише изказването му след отговора на вещото лице на въпрос № 3 пропуснато пояснение  „… е по ЗТСУ, отпаднал 2001 г. с нормативна уредба към него“ и по т. 2 относно твърдяна грешка в протокола, а именно на стр. 3 е записано: „Отреждането не е за магазини, офиси и жилища в предходния план, а само за жилища“, а в молбата се твърди, че е : „Отреждането е за магазини, офиси и жилища и в предходния план, а сградите са жилищни.“

Определението е окончателно.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: