ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,07.11.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седми ноември                                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1219 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.И.И., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.М. с представено пълномощно на лист 56 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, представлява се от адв.Й. с представено пълномощно на лист 65 от делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОШНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Й.: Във връзка с твърдението от предходното съдебно заседание, тъй като беше оспорено от жалбоподателя, че строежът е извършен от фирма „Скорпион Груп“ ООД, представям за справка решение на Районен съд гр.Бургас. Колегата е била адвокат по делото и е запозната. Видно е, че строителството е извършено от „Скорпион Груп“ ООД. Но моля да се има предвид обстоятелството, че по делото в преписката административният орган е приложил уведомително писмо от настоящия жалбоподател в качеството му на пълномощник на „Скорпион Груп“ ООД и със същото той уведомява общината за извършеното строителство от дружеството, на което той е бил пълномощник към този момент. Тези обстоятелства са дали основание на административния орган след извършената справка да установи собственика на незаконния строеж в лицето на жалбоподателя и да му вмени съответното задължение по премахването.

Няма да соча други доказателства.

 

Адв.М.: Запозната съм със съдебното решение. Била съм процесуален представител на жалбоподателя по делото. Жалбоподател е дружеството „Скорпион Груп“, срещу което е издадено наказателно постановление.

Представям справка от търговския регистър, видно от която от регистрацията до настоящия момент същото това дружество „Скорпион Груп“ нито се управлява, нито се представлява, нито участва като съдружник настоящият жалбоподател П.И.И.. Поради което считам, че липсват в настоящото производство доказателства, които да установяват факта, че П.И. е извършител на процесния строеж.

 

Съдът намира, че с оглед представеното в днешно съдебно заседание съдебно решение по АНД № 3410/2015г. на Районен съд гр.Бургас, същото следва да бъде изискано и приложено в цялост, тъй като в него се съдържат писмени доказателства от съществено значение за решаване на настоящия спор, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗИСКА и приложи към настоящото дело АНД № 3410/2015г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 05.12.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: