ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети октомври                          две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1139 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЕЛИО ТУР С“ АД, представлявано от законния си представител Е.Б., редовно уведомен, не се представлява от законния си представител. Не изпраща процесуален представител. 

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно и своевременно призован,  се представлява от адв.Й., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

Не се явява свидетеля Р.И.Я..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Й.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва, че със свое изрично разпореждане от 27.09.2018 съдебният състав е предупредил страната, че лице с имената на допуснатия в предходното съдебно заседание в качеството на свидетел Р.И.Я. не може да бъде установено. Предоставена й е била възможност за довеждане на твърдяното лице в  днешното съдебно заседание. Предупредена е била и за това, че при недовеждане на подобен свидетел, същият ще бъде заличен от списъка на съвидетелите.

 

В днешно съдебно заседание адв. С. не води свидетеля, не е представена и молба, с която да поддържа искането за разпита на подобно лице.

 

АДВ.Й.: Предоставям на съда.

 

Съдът счита, че предвид отправеното предупреждение до процесуалния представител на жалбоподателя и недовеждане на лицето Р.И.Я., същия следва да бъде заличен от списъка на свидетелите.

 

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА  лицето Р.И.Я. от списъка на свидетелите.

 

Съдът констатира, че в предходно съдебно заседание е допуснал на процесуалния представител на жалбоподателя да бъдат издадени съдебни удостоверения  до ПБЗ Бургас, Община Созопол и Областна администрация  Бургас за установяване на конкретни обстоятелства, които според жалбоподателя са спорни в настоящето съдебно производство. До датата на днешното съдебно заседание  същият  не е проявил процесуална активност да получи и  използва  допуснатите съдебни  удостоверения, поради което  и с оглед на обстоятелството, че по делото са събрани достатъчно доказателства за предмета на спора намира, че следва да отмени протоколното си определение.

 

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 12.09.2018 година по административно дело №1139/2018 година по описа на съда, с което  е уважено искането на адв. С. за издване на съдебни удостоверения на жалбоподателя  пред ПБЗ Бургас, Община Созопол и Областна администрация  Бургас.

 

АДВ.Й.: Няма да сочим други доказателства.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на ответната страна и като счете, че делото е изяснено от фактическа страна, съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите издадената заповед на административния орган, с оглед събраните по делото доказателстава и най-вече установеното от експертизата, назначена по делото.

Моля да ми се  присъдят и направените по делото разноски в размер на адвокатското възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13:28 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: