ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 23.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети октомври                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1116 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „СЪРВИЗ 47“ ЕООД, редовно призован, се явява лично законният му представител Георги Ангелов и представител по пълномощие от адвокат П., надлежно упълномощен с пълномощно, представено по делото.

За ответника директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

Явява се вещото лице М.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА, че заключението по съдебно-икономическа експертиза е постъпило на 16.10.2018г., което е извън законоустановения срок по ГПК.

 

АДВОКАТ П.: Въпреки неспазване на срока по ГПК, нямаме възражения да бъде изслушано заключението на вещото лице. Запознати сме със заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Запознат съм със заключението на вещото лице и не възразявам същото да бъде изслушано в днешното съдебно заседание.

 

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

М.Д.Д., 53г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ П.: Регистрирани ли са всички сделки в дневниците на покупко-продажба както на жалбоподателя, така и на неговите контрагенти?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Да.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П.: От направената от заключението по въпросите, които касаят извършването на рекламна дейност, освен всички документи, може ли да се направи и извод, че такава дейност е извършена от нарастване на поръчки?

Съдът към адвокат П.: Този въпрос е правен.

АДВОКАТ П.: Оттеглям този въпроса.

Какви са документите, освен фактури и приемо-предавателни протоколи, да бъдат осчетоводени нормално доставките по договора?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Да, необходими са фактури и приемо-предавателни протоколи, освен ако няма друго изискване по договора. Ако е фиксирано в договора, че трябва да се приложат и други документи, същите следва да са приложени.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля вещото лице да уточни в дневници за покупки или в дневниците за продажби.

След като сте изготвили заключението, установихте ли други факти, които са различни от описаните в ревизионен доклад и ревизионния акт, при положение, че повечето доставчици не са намерени?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Само това, което съм приложила към експертизата, това е новото - два приемо-предавателни протокола и протокол за предаване на архиви, оборотни ведомости на синтетични сметки за 2015г. на „Ото“ ЕООД и на „Булгара 2005“ ЕООД – аналитичен регистър. Само това ми беше предоставено допълнително от счетоводството на доставчиците. Оказа се, че една счетоводна фирма е водила счетоводството на жалбоподателя и счетоводството на другите фирми.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: За фирма „ОТО“ ЕООД – бихте ли обяснили какво представляват салдата по сметки 123 и 401?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Сметка 123 е печалби и загуби за текуща година. Сметка 401 е остатък на задължения към доставчици.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: Дружеството дължи ли нещо?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Няма начални остатъци от 2014г. Представиха ми само обороти, защото оборотите са съхранени в компютъра.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: А сметка 421?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Сметка 421 е персонал. Задължения за заплати.

При изготвяне на експертизата мен ме интересуваше оборота на прихода, дали има отразен приход. И другите неща не са коректни и не са точни, защото няма информация от предишните години. Отказаха ми информация.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: А сметка 501?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Няма. Може през 2014г. да е имало други остатъци, но няма коректни данни.

ВЪПРОС на СЪДА: Вие направихте ли опит да се свържете с тези доставчици?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Да, но установих, че господин Р. е в Гърция от 4 години. Той е собственик на двете фирми с име „Парита“ – „Парита 68“ ЕООД и „Парита 99“ ЕООД, както и на „Булгара 2005“ ЕООД, собственик е на трима доставчици. Господин М. е починал, а на „Фамилия Христов“ ЕООД собственикът е в Швейцария от 4 години. В Търговския регистър някои от тях имат отчети, а някои нямат. Счетоводителят, която е обща на всички доставчици, категорично каза, че няма данни за връзка с някои от семействата или счетоводството, на което е предадено.

Счетоводителят намерих, след като беше описан в един от документите на НАП и г-н К.. За първи път нямах никакви данни и нямаше от къде да ги взема тези данни.

ВЪПРОС на СЪДА: Освен тези документи, които сте приложили към заключението и които казахте, че ви ги е дала счетоводителката, която е била такава и на доставчиците, нещо друго за тези доставчици открили ли сте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Не. Отчетите са от Търговския регистър. „Парита 68“ ЕООД има отчет само за 2007г., а собственика е в Гърция. Относно „Керос 2012“ ЕООД, където е същия собственик, няма нито един отчет публикуван в Търговския регистър. Относно „Парита 99“ ЕООД, същия собственик, няма никакъв отчет в Търговския регистър. Относно „Тид ауто“ ЕООД има отчети за 2009г., 2010г., 2011г. и за 2012 г. собственика не знаят къде се намира, защото полицията го издирва. От счетоводителката Радулова разбрах, че го издирват. Относно „Фамилия Христов“ ЕООД също няма нито един отчет в търговския регистър, а собственика в момента се намира в Швейцария.

ВЪПРОС на СЪДА: А счетоводителката какво каза, защо няма отчети?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Тя не ми даде никакви смислени обяснения.

Относно фирма „ОТО“ ЕООД има отчети за 2010г. и за 2011г., след като собственика е починал. Но няма никаква информация кой е наследил фирмата, няма и ликвидация.

Относно „Булгари 2005“ ЕООД – същия собственик като на „ОТО“ ЕООД, има отчети от 2008г. до 2012г.. Счетоводителката Радулова е работила в тази фирма и за това търговецът има публикувани отчети.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П.: По време на изготвяне на експертизата, видели ли сте дали жалбоподателят има задължения?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Към заключението си съм приложила удостоверение от ТД на НАП Бургас, офис Сливен, че жалбоподателя няма задължения към датата на изготвяне на експертизата.

АДВОКАТ П.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателно възнаграждение, равно на внесения предварителен депозит.

Да се издаде РКО.

АДВОКАТ П.: Нямаме други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Моля да постановите вашето решение, с което да отмените изцяло атакувания ревизионен акт № Р-02002016003035-091-001/11.01.2017г. като незаконосъобразен.

Моля да ни дадете възможност за представяне на писмени бележки, където подробно да изразим нашето становище относно атакувания акт.

Моля да ни присъдите разноски съобразно списък на разноските, който представям с копие за ответната страна.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в даден от съда срок. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 614 лв.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на пълномощника на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 11 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: