ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 20.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети март                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М. В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 29 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 12:12 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.И.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат С., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас, редовно призован, не се явява представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страната, на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба против акт за установяване на задължения по чл. 107, ал.3 от ДОПК № СВ 60082-1/15.11.2017г. на гл.експерт в Дирекция „МПДТР при община Бургас, потвърден с решение № 94-01-42574/1/08.12.2017г. на директора на същата дирекция.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата.

Моля да допуснете до разпит един свидетел, който ще установява фактите, че от 2010 г. имотът на жалбоподателя, представляващ кафе-магазин, не се ползва. Не се ползва от 2010 г., тъй като община Бургас не издава разрешение за ползване като такъв, предвид факта, че с промяна на ПУП, този обект няма статут за постоянен обект.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Искам да представя удостоверение от ТД на НАП Бургас от 19.02.2018г. и два броя цветни скици.

Прочетете госпожо съдия и вижте какво пише в решението на съда, че мястото е предназначено за озеленяване и градинка по новия план. По-рано беше ето тук, ето къде е моето място (посочва на една от цветните скици, които представи), а ето сега, по новия план, какво ми е написано, вкаран е имотът ми в трансформатор, и аз нямам никакви възможности да имам разрешение да ползвам магазина си. На скиците, които представих, този план е стария, кв.44, имотът е мой, а другият план е новият. Не знам от коя дата са плановете, но ги пише в решението на съда, което е по адм.д. №474/2011 на Административен съд Бургас.

СЪДЪТ: В жалбата има твърдение, че жалбоподателят се е опитвал да подаде декларация, с която да декларира, че имотът не се ползва. Доказателства в тази насока ще сочите ли?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: В общината не ми приемаха декларациите, защото ми казаха първо да си платя всичко и тогава да подавам декларации. В общината бяхме с жена ми, с жената, с която живеем на семейни начала, и те ни отказаха. Те казаха „Трябва да си заплатиш и тогава ще приемем декларациите“. Аз казах, че мога да платя за апартамента, за колата си, за вилата си, казах им „Дайте да платя за колата, за апартамента“, а те ми казаха, че не може така. И така нещата се проточиха. Беше преди 2-3 години, когато почнах да оправям тези работи.

АДВОКАТ С.: В тази връзка моля да се допусне още един свидетел, за установяване и на тези факти. Този, който водим е приятел на семейството и чрез разпита му ще установим, че сградата в процесния имот не може да се ползва, а с другия свидетел ще установяваме фактите относно опитите на жалбоподателя да подаде декларация в община Бургас.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание удостоверение от ТД на НАП Бургас изх.№020191800349962/19.02.2018г. и два броя цветни скици.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.2 от делото.

 

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства, чрез разпита на двама свидетели, водени в днешното съдебно заседание, първият с чиито показания ще се установява твърдението на жалбоподателя, че сградата, която се намира в процесния имот, не функционира. С показанията на другия свидетел ще се установяват твърденията в жалбата, според които жалбоподателят е искал да подаде декларация до община Бургас за това, че имотът не се ползва, с цел да не заплаща ТБО, но декларацията не е била приета с аргумента, че не е платил задълженията си.

 

Съдът въведе в залата свидетелят Д.М.С.

Снема самоличността на свидетеля, както следва

Д.М.С., 61г., неосъждан, без родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ С.: Познавате ли жалбоподателя и от колко време?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С.: Познавам В.Д. от 20 години.

ВЪПРОС на СЪДА: В какви отношения сте с него?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С.: Приятели сме.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С.: Знаете ли да е имал магазин- кафе?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С.: Има, и сега има и навремето имаше. Има го заведението и 10 години работи, но не и сега, сега не работи. Около 2010г. работеше. Спря да работи от едно поне 6-7 години, не работи от 6-7 години. Беше магазин за хранителни стоки, хранителен магазин. Доколкото знам с общината има проблеми и затова не работи.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С.: Знаете ли дали и какви проблеми има с общината.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С.: Зная за някакви разрешителни, които не му предоставят от общината. Магазинът се намира в гр. Бургас, ж.к. Славейков, до бл. 68, на един ъгъл се намира.

АДВОКАТ С.: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на СЪДА: Може ли да ни кажете какво представлява сградата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С.: Всеки ден минавам оттам, сградата е едноетажна и не функционира, като нищо не работи, но сградата си е там.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетелката Н.Ш..

 

ВЪПРОС на СЪДА към свидетелката: Разбирате ли български език?

Г-жа Ш.: Разбирам български език.

Сне самоличността на свидетелката, както следва:

 

Н.Ш., гражданин на Руската федерация, родена на *** г. в Русия, с разрешение за продължително пребиваване на територията на Република България, валидно до 29.03.2018г. с адрес гр. Бургас, ул.“А. Д.“ № 78, вх.5, ет.3, ап.125.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелката обеща да говори истината.

Разпитана каза:

 

ВЪПРОС на СЪДА: Разбирате ли всичко, което ви казвам?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ш.: Да, разбирам всичко.

ВЪПРОС на СЪДА: Познавате ли жалбоподателя и каква сте на жалбоподателя.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ш.: Той е мой приятел. Познаваме се от 2014 година, не сме роднини, ние нямаме граждански брак, но живеем на семейни начала от 2014 г. Живеем в едно домакинство. Живеем на адреса, който ми е на адреса за постоянно пребиваваме, живеем двамата с жалбоподателя.

ВЪПРОС на СЪДА: Знаете ли жалбоподателят да има магазин в гр.Бургас?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ш.: Знам, че той има магазин, но той е затворен.От както се запознахме с В., той е затворен.

ВЪПРОС на СЪДА: Ходили ли сте с него в община Бургас да подаде декларация, че магазина не се ползва?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ш.: Ходихме през 2014г. и през 2015 г. – два пъти ходихме. С него ходих постоянно в община Бургас, две години, не ги броих колко пъти точно, но ходихме много пъти, но не мога да ги посоча. Ходихме дори на прием при кмета, ходихме в архитектурния отдел, там, в архитектурния отдел много се занимавахме с въпроса.

ВЪПРОС на СЪДА: Когато В. искаше да подаде декларация, че магазина не работи и не се ползва, какво му отговориха служителите? Успя ли да подаде декларацията?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ш.: Ходихме и в Общината, където се плащат данъците, но там декларацията не я приеха, казаха, че има задължения, които трябва да заплати и тогава ще му приемат декларацията. И тогава се обърнахме към адвокат и последния път, когато отидохме с адвоката, ни взеха декларация, подадохме я през 2017г. за 2018г.

ВЪПРОС на СЪДА: В тази част на Общината, където са данъците, колко пъти ходихте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ш.: Пет пъти сме ходили в общината, в частта, където се плащат данъци, опитвайки се да предадем декларация, която не приемаха.

ВЪПРОС на СЪДА: Устно ли ви отказваха да я приемат или имате писмен отказ?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ш.: Ние попълвахме бланка, но те не я приемаха. Устно ни отказа служителя.

ВЪПРОС на СЪДА: Казахте, че сте ходили пет пъти, защо се наложи това?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ш.: Няколко пъти ходихме преди да се обърнем към адвокат. Последните две години, няколко пъти ходихме. Това беше през 2017г. и през 2016 година.

АДВОКАТ С.: Нямаме други въпроси.

 

Съдът освободи свидетелката от залата.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страната и поради липса на други доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо съдия, от всички представени доказателства по безспорен начин се доказа, че жалбоподателят е искал да подаде в данъчната служба на община Бургас, че собственият му магазин, който притежава с нотариален акт от 2006 г., предвид промяната на ПУП на община Бургас го приемат като обект, който няма траен градоустройствен статут, и на това основание той няма как да плаща данъци, което не ползва община Бургас.

Ето защо моля да отмените акта на директора на дирекция „МПДТ“ при Община Бургас, както и да ни присъдите съдебно деловодни разноски.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Тъй като магазинът не е съборен, но и не работи, бих искал да знам дали дължа таксата за битови отпадъци, защото, ако цитирам чл. 67 от ЗМДТ, размерът на таксата се определя за битови отпадъци според количества на битови отпадъци, а нито са ми вземани отпадъци, нито съм произвеждал отпадъци, а е много висока тази такса. Моля да отмените оспорения акт.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: