Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер           341                             1.03.2017 година                                  град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети  състав, на шестнадесети февруари  две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.Д. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 29 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във вр. с чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на ЕТ „Вито-Г.Н.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.“Отец Паисий“ ***, представляван от Г.Н. Н. против Решение № 350/28.10.2016 г., постановено по НАХД № 561/2016 г., по описа на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 02-000162 от 21.12.2015 г. на директора на Дирекция "Инспекция по труда" – Бургас. На касатора, за нарушение на  чл. 62, ал.1, във връзка с чл. 1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева.

Съдебното решение се обжалва като неправилно. Касаторът възразява за съставяне на АУАН и издаване на НП. Сочи, че е налице нарушение на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. Оспорва изводите на първоинстанционния съд за наличието на трудовоправни отношения между страните. Иска се отмяна на съдебното решение .

В съдебно заседание касаторът не се представлява.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок. Разгледана по същество настоящият съдебен състав намира, че жалбата е частично  основателна.

Дружеството-касатор е санкционирано за това, че при извършена проверка за спазване на трудовото законодателство на обект баничарница „Вито“, находящ се в с.Равда, проверяващите  установили на място лицето Г.А. да престира труд, без сключен трудов договор в нарушение на  чл. 62, ал.1 от Кодекса на труда. Районният съд е приел, че в проведеното административнонаказателно производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, като АУАН е съставен, а НП издадено в съответствие с разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН от компетентните за това лица и в предвидените от закона срокове, като нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, са подробно описани. По същество е приел, че установеното деяние е съставомерно и е обосновал извод за правомерно ангажиране отговорността на дружеството на соченото основание, като възраженията на работодателя в тази насока са обсъдени с подробни мотиви и намерени от съда за неоснователни. Наложената имуществена санкция съдът е преценил като определена в съответствие с разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН, с оглед на което е потвърдил наказателното постановление.

Решението на Районен съд Несебър е частично неправилно относно потвърденото наказателно постановление, в частта касаеща размера на наложената  имуществена санкция.

Правнозначимият факт е, че касаторът в качеството си на "работодател", е извършил нарушение на трудовото законодателство, като не е сключил трудов договор в писмена форма с лицето Г.А.., а при контролна проверка  същата е установена в обекта да престира труд в полза на дружеството като "продавач консултант", като от контролните органи е установено,че посреща клиенти, продава закуски и напитки.

От събраните писмени доказателства се установява именно наличие на трудово правоотношение – Г.А. собственоръчно се е вписала в списъка на работещите към ЕТ „Вито-Г.Н.“, на длъжност "продавач ", за което е положен и подпис, като е попълнила и справка по чл.402, ал.1, т.3, чл.402, ал.2 от КТ.

Настоящият състав намира, че според установените по делото факти наказаният едноличен търговец действително е извършил нарушението, за което е ангажирана отговорността му с процесното наказателно постановление. Това обстоятелство е прието и от първоинстанционния съд, който в мотивите си е посочил, че извършеното от търговеца административно нарушение безспорно е установено, посочено е кой е нарушителят и каква санкция се следва. Съдът намира, че първоинстанционният съд  е събрал всички необходими   доказателства във връзка с извършеното нарушение.

Независимо от горните мотиви, настоящия касационен състав приема, че са налице основания за отмяна на първоинстанционното решение, в частта с която е потвърдено  оспореното наказателно постановление, а именно в частта му касаеща определения размер на наложената имуществена санкция. Мотивите в подкрепа на този извод са следните:

Санкционната разпоредба на чл. 414, ал.3 от КТ предвижда наказание от 1 500 лв. до 15 000 лв.,

В чл.27, ал.2 от ЗАНН е предвидено, че при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на извършеното, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. Настоящият състав счита определеният размер на наложеното на жалбоподателя наказание за необоснован, с оглед факта, че за едноличния търговец това е първо такова нарушение и липсват  посочени в наказателното постановление отегчаващи обстоятелства, които да обуславят налагане на наказание в този размер. Съдът намира, че в случая санкция в размер на минимума, предвиден в закона, а именно  1500 лв., е достатъчна за постигане целите на наказанието,  за поправяне и превъзпитаване на нарушителя.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №350/28.10.2016г., постановено по НАХД № 561/2016 г. по описа на Районен съд - Несебър, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 02-000162 от 21.12.2015 г. на директора на Дирекция "Инспекция по труда" – Бургас, а именно в частта, в която на ЕТ „Вито-Г.Н.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.“Отец Паисий“ ***, представляван от Г.Н. Н., на  основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3  от КТ, е определена имуществена санкция в размер на 3000 лв.

И вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000162 от 21.12.2015 г. на директора на Дирекция "Инспекция по труда" – Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от КТ, на основание чл. 416, ал.5, вр. чл.414, ал.3  от КТ, на ЕТ „Вито-Г.Н.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул.“Отец Паисий“ ***, представляван от Г.Н. Н., е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв., като определя имуществената санкция в размер на 1500 лв.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №350/28.10.2016г., постановено по НАХД № 561/2016 г. по описа на Районен съд Несебър в останалата му част.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                               2.