РЕШЕНИЕ

 

                                548                           дата  30 март 2016г.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 10 март 2016 год.,  в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:   1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                         2. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

Секретар: С.Х.

Прокурор: Галя Маринова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 29 по описа за 2016 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на М.Н.П., Г.Н.П., М.К.В., И.К.И., Х.В.Г., Т.Г.Г.  и В.Г.Г. против Решение № VІІІ-1820/18.11.2015г., постановено по гр. дело № 8997/2014 г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е изменена Заповед № 8-Z-741/15.06.2012 г. на кмета на община Созопол, с която е утвърдена определената по реда на §31, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и обективирана в оценителен протокол № 22/13.06.2012г. одобрен от кмета на община Созопол, пазарна цена на подобренията направени върху новообразуван имот № 177 по плана на новообразуваните имоти на с.о. Червенка, землище гр.Черноморец, идентичен с недвижим имот с идентификатор № 81178.41.177 по кадастралната карта на гр. Черноморец, на стойност 26 000 лв., определена за плащане от наследниците на Ж.З. на наследниците на Т.С. Т. – ползвател на имота, като е определена нова оценка на извършените подобрения в същия имот в размер на 16 200 лева.

Решението се обжалва като неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и необосновано. Иска се отмяна на съдебния акт и на изменената заповед.

В съдебно заседание касационните жалбоподатели не се явяват и не изпращат представител.

Ответникът по касация също не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Заинтересованите страни Г.С.А. и З.Т.Т. не се явяват и представляват.

Заинтересованата страна С.Т.Т. се представлява от пълномощник, който оспорва жалбата като неоснователна.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество е основателна, по съображения различни от изложените.

Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

Оспореното съдебно решение е недопустимо постановено.

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по жалба на М.Н.П., Г.Н.П., М.К.В., И.К.И., Х.В.Г., Т.Г.Г.  и В.Г.Г. против заповед № 8-Z-741/15.06.2012г. издадена от кмета на община Созопол, с която е утвърдена определената по реда на §31, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и обективирана в оценителен протокол № 22/13.06.2012г. одобрен от Кмета на Община Созопол, пазарна цена на подобренията направени върху новообразуван имот № 177 по плана на новообразуваните имоти на с.о. Червенка, землище гр. Черноморец, идентичен с недвижим имот с идентификатор № 81178.41.177 по кадастралната карта на гр. Черноморец на стойност 26 000 лв., определена за плащане от наследниците на Ж.З. на наследниците на Т.С. Т. – ползвател на имота.

Съгласно разпоредбата на §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ оценките на земите, сградите и подобренията на земята по § 4а, , и се извършват със заповед на кмета на общината или на упълномощено от него длъжностно лице в 3-месечен срок от влизането в сила на плана на новообразуваните имоти при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. Заповедите подлежат на обжалване от собствениците на земите и ползвателите по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съгласно чл.153, ал.1 от АПК страни по делото са оспорващият, органът издал административния акт, както и всички заинтересовани страни, а съгласно чл.154, ал.1 от АПК съдът конституира страните служебно. В легалното определение, дадено в §1, т.1 от ДР на АПК е посочено, че административен орган е органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон.

Делото се разглежда за втори път пред настоящата инстанция, след като с Решение № 2187 от 12.12.2014г., постановено по адм. дело № 2018/2014г. на Административен съд – Бургас е отменено Решение № 988/10.06.2013г., постановено по гр. дело № 5581/2012г. по описа на Районен съд - Бургас.

И в двете проведени производства пред районния съд, съдът е конституирал на позицията на ответника община Созопол, както и двата съдебни акта са постановени по отношение на община Созопол. Както се посочи по-горе производството пред районния съд се движи съобразно нормите на АПК, поради което ответник в производството е административният орган, издал процесната заповед – кмет на община Созопол, а не община Созопол, като институция. Кметът на общината се явява надлежната страна в съдебното производство по смисъла на чл.153, ал.1, предл. второ от АПК, поради което съдебният процес се е развил при участието на ненадлежна страна – община Созопол, което в административното правораздаване води до недопустимост на съдебното производство, респ. на постановения съдебен акт. В производството пред настоящия съд по необходимост се призовава община Созопол, защото това е страната, участвала в производството пред районния съд.

На  основание горните мотиви обжалваното решение следва да се обезсили, като делото се върне за ново разглеждане, при което на позицията на ответника се конституира кмета на община Созопол. Следва да се отбележи, че в конкретния случай не намира приложение разпоредбата на чл. 227, ал.1 от АПК, която касае разглеждането на спора по същество от касационната инстанция  при повторна отмяна на решението на първоинстанционния съд, тъй като порокът на решението касае допустимостта на производството, а не решаването на делото по същество.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № VІІІ-1820/18.11.2015г., постановено по гр.дело № 8997/2014 г. по описа на Районен съд – Бургас.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

 

Решението е окончателно.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ЧЛЕНОВЕ: