ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.06.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На деветнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 29 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

За дружеството-жалбоподател не се явява представител, редовно уведомено.

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП” Бургас се явява гл.юрисконсулт Д., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице С.А.

 

Юрисконсулт Д. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от жалбоподателя „Б енд К трейд” ООД с приложени към нея документи, с искане същите да бъдат приети като доказателства по делото. Иска се също да бъде допусната допълнителна задача към съдебно-счетоводната експертиза- вещото лице да отговори на въпрос № 5, поставен към първоначалната експертиза, като съобрази представените с молбата документи.

 

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А., 51г., българка, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за отговорността по чл.291 от НК за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

Вещото лице А. на въпросите на юрисконсулт Д.: По отношение на отговора ми на въпрос № 4 относно издадените от жалбоподателя дебитни и кредитни известия не съм проверявала дали към този момент са отчетени в регистрите. Посоченото в отговора по въпрос № 6, в който съм посочила, че представеният от полската администрация документ не представлява документ, който удостоверява ВОП, съм съобразила задължителните документи, с които се доказват обстоятелствата по чл. 62, ал.5 или с което следва да разполага посредника в тристранната операция. И в същото време в чл. 9, ал.1 от ПП ЗДДС е дадена възможност на дружеството чрез такъв документ да докаже, че ВОП е обложено в държавата членка, където стоките са пристигнали, но отговаряйки на въпроса, съм имала предвид задължителните документи, а не възможността на задълженото лице да докаже.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводната експертиза и определя на вещото лице А. за положения труд възнаграждение в размер на 500 лева, съобразно представена справка декларация, от които 350 лева платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да заплати остатъка от 150 лева в 7-дневен срок от днес.

 

Юрисконсулт Д.- По представените от жалбоподателя доказателства изразявам следното становище: Основният спор между страните е съдържанието на наличието на реквизити в приложените по делото потвърждения. Видно от депозираната молба жалбоподателят твърди, че всички документи, които се представят днес, са входирани в ТД на НАП Бургас с посочен входящ номер. Действително такива документи са входирани в ТД на НАП Бургас и същите са приложени към делото. В тези документи също така се намират въпросните потвърждения. Видно от представените в днешното съдебно заседание документи, вече са представени нови, различни по съдържание потвърждения от тези, които се намират по делото, като на места се касае за две различни потвърждения, отнасящи се до един и същи инвойс, с коренно различно съдържание. Единият вид потвърждение се намира по делото, а другия се представя за първи път в днешното съдебно заседание. В този смисъл считам, че потвържденията, които се представят днес, но не се намират в преписката, са новосъставени такива и оспорвам датата на същите и моля в тази връзка да задължите жалбоподателя те да бъдат представени в оригинал.

 

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя „Б енд К трейд” ООД с молба вх. № 5799/19.06.2015 г. доказателства по опис. 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, на осн. чл. 183 от ГПК, вр. 144 от АПК, да представи в срок до следващото съдебно заседание приложените към молбата с вх. № 5799/19.06.2015 г. документи в оригинал.

УКАЗВА на жалбоподателя последиците от неизпълнение указанията на съда, а именно че при непредставяне на документите в оригинал, представените преписи се изключват от доказателствата по делото.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното в молбата на жалбоподателя искане за допускане на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, като намери същото за основателно

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставения към първоначалната експертиза въпрос № 5, като съобрази и приетите в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 150 лева, платим от жалбоподателя в 7дневен срок от днес.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.10.2015г. от 10.10ч., за които дата и час страните и вещото лице се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: