ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.03.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесети и седми март                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 29 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Б енд К трейд” ООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП” Бургас се явява гл.юрисконсулт Д., надлежно упълномощена.

 

Юрисконсулт Д. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на „Б енд К трейд” ООД против РА № 02 1400776/15.07.2014г. издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП и потвърден с Решение №342/02.12.2014г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП. С жалбата е направено искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза с формулирани във въпросен лист задачи.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Юрисконсулт Д. – Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката писмени доказателства. Други доказателствени искания нямам. По отношение на зададените въпроси към съдебно-счетоводната експертиза, възразявам по въпрос 5 и 6. Във въпрос 5, така зададен може да се види от съда по преписката, която е представена, тъй като потвържденията по издадените фактури са налични по делото и от тях е видно дали са посочени вида и количеството на стоката, вида и марката на превозното средство, така че специални знания за това считам, че не са нужни. А въпрос 6 считам, че е правен въпрос, какво предвижда правилника за прилагане на ЗДДС.

 

СЪДЪТ намира приложените към административната преписка писмени доказателства за относими и допустими към предмета на спора и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. Направеното искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза съдът намира за основателно. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от жалбоподателя във въпросен лист, приложен на л.9 от делото, задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 350 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.06.2015г. от 11.00 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице А. след внасяне на предварителния депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: