ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,08.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осми октомври                                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 29 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Емералд хоспиталити” ООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощно адвокат И., надлежно упълномощена, с представено на л.51 пълномощно.

         Ответникът директор на РУСО Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ И. – Да се даде ход на делото

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ И. – В предходно заседание ми беше дадена възможност да представя доказателства във връзка с явяване на лицето в МБАЛ Бургас по твърдяна злополука. Представям писмо изх.№7345/13.06.2013г., от което е видно, че лицето не е обслужвано и не е хоспитализирано в лечебното заведение.

Няма да соча други доказателства. Моля да приключите събирането на доказателства и да даде ход по същество.

Медицинските документите на лицето са и́ няколко дена след това, след инцидента.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от процесуалния представител адвокат И. писмо от изпълнителния директор на „МБАЛ - Бургас” АД изх.№7345/13.06.2013г.

 

Съдът, въз основа на служебното начало, с което разполага счита, че по делото следва да бъде назначена съдебно-медицинска експертиза, вещото лице по която да даде заключение свързано с установяване на причинната връзка между падането на лицето по време на работа и диагнозите, които се съдържат в медицинските документи, представени по делото, като от ответника се твърди, че те са получени вследствие на това падане. По изложените съображения и на основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-медицинска експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, в това число и събраните гласни доказателства, и като извърши справка в медицински заведения, където е необходимо, с оглед местата, които лицето е посещавало, да посочи от описаната в делото злополука, представляваща падане на посочената дата, възможно ли е да се получат такива травми, каквито се съдържат в издадените впоследствие медицински документи. Вещото лице да посочи още възможно ли е при медицински преглед без специална апаратура да се установят травмите, описани в издадените впоследствие медицински документи.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 350 лв. вносими от ответника в 7-дневен срок от съобщаването, по сметка на Административен съд гр.Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит

УКАЗВА на страните, че след внасяне на депозита съдът ще определи вещо лице – лекар, специалист в съответната област, в зависимост от травмите, които се твърди, че е получило лицето.

Освен това съдът счита, че следва да бъдат събрани гласни доказателства, чрез разпит на самото пострадало лице – Р.А.Д., която да бъде призована за следващото съдебно заседание.

 

АДВОКАТ И. – Моля да ми дадете възможност да поставя допълнителни задачи към допуснатата съдебно-медицинска експертиза.

 

С оглед направеното искане, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя, в 10-дневен срок от днес в писмен вид, да представи по делото формулирани въпроси към назначената съдебно-медицинска експретиза.

УКАЗВА на страната, че в случай, че постави въпроси към назначената експертиза ще й бъдат възложени част от разноските.

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпит на лицето Р.А.Д., с ЕГН **********, която да се призове в качеството на свидетел, като адреса за призоваване следва да се установи след справка в НБД „Население”. Да бъде призована за следващото съдебно заседание.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.01.2014 г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: