ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 08.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            І-ви Административен състав

На осми март                                                 две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

административно дело номер 29 по описа  за 2011 година

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.А.М., редовно уведомен, се явява лично и с адв. Янева.

         За ОТВЕТНИКА – Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се явява процесуален представител Румяна Иванова.

        

         По хода на делото:

         АДВ. ЯНЕВА: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ ИВАНОВА: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         Оспорва се Акт за установяване на публично общинско вземане № 3483/08.12.2010 г. на кмет на Община Бургас, с която са определени задължения за 2010 г. за такса „битови отпадъци” на хотел „Слънце”.

 

         АДВ. ЯНЕВА: Поддържам жалбата на доверителя ми. Моля да отмените издадения административен акт № 3483/08.12.2010 г. на Кмета на Община Бургас. На първо място: моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да отговори на следните въпроси след запознаване с делото:

1.В какво се изразяват и какви са нанесените промени в електронните  масиви по партидите на доверителя ми М. към датата 29.12.2009 г. и от кого са нанесени същите?

2.На каква длъжност е служителя приел декларациите и обработил информацията към 29.12.2009 г. Основанията ми за това са следните: в издадения акт е посочено, че се позовават на подадените декларации от 12.04.2010 г. Към датата 29.12.2009 г. доверителят ми е подал декларация относно освобождаването на такса „битови отпадъци” за някои от етажите, както и за определяне на таксата за битови отпадъци за всеки контейнер плюс 3,5 промила?

Извън тези доказателствени искания имам искане за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, която след проверка на материалите по делото да отговори на следните въпроси:

1. Организира ли се от Община Бургас услуга по сметосъбиране в района на територията на „Хотел с ресторант, лоби-бар и фитнес зала” – семеен хотел „Слънце”, собственост на доверителя ми Н.А.М.?

2. Чия собственост са контейнерите за смет в района на „Хотел с ресторант, лоби-бар и фитнес зала” – семеен хотел „Слънце”?

3. Има ли организирано депо за събиране на отпадъци, от коя година и чия собственост е същото?

Искането ми за назначаването на тази експертизата е с оглед на това, че има противоречия на чл. 13, ал. 4 от Наредбата на Община Бургас и считам, че сметосъбирането на битовите отпадъци не се извършва реално от Община Бургас.

        

ЮРИСКОНСУЛТ ИВАНОВА: Моля да приемете приложените към преписката доказателства, както и действащата наредба за определяне на местните такси към процесния период - 2010 г.

По доказателствените искания за назначаване на експертиза: мисля, че тези въпроси са неотносим към предмета на спора. Други доказателствени искания нямам.

 

Съдът по доказателствата

 

         О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени с жалбата.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза със задачите, формулирани от адв. Янева, като заключението се базира на сметопочистването и сметоизвозването не на територията на хотела, а в района, в който е разположен.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за изготвяне на експертизата в размер на 300 лв., вносим от жалбоподателя в 3-дневен срок от днес.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Дора Гарелова.

ОТХВЪРЛЯ искането за съдебно-компютърна експертиза на адв. Янева като недопустима.

УКАЗВА на жалбоподателя, че може да ангажира писмени доказателства относно обстоятелството, за което претендира, че е подавал декларации за освобождаване от такса „битови отпадъци”.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.05.2011 г. – 13,40 ч.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: