Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 354

 

град Бургас,  31.03.2010 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на четвърти март, през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                        ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

при секретар: Г.Ф. и с участието на прокурор: Ж.ГЕОРГИЕВ изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КНАХ дело № 29/2010 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, във вр. с чл. 208 и сл. от АПК.

         Касаторът Агенция „Пътна инфраструктура” представлявана от Б.Й. – председател на управителния съвет е оспорил Решение №1647 постановено по НАХД № 3132/2009г. по описа на Бургаски районен съд, с което е изменено наказателно постановление № 395/12.03.2009г. на директора на „Управление пътни такси и разрешителни” гр.София, с което на „Инстрой” ЕООД за нарушение на чл.26, ал.2 т.1 (а) от Закона за пътищата, на осн. чл.54, ал.1 от същия закон е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2500 лв., като с обжалваното решение е намален размера на наложената санкция и определен такъв в размер на 1003 лв. Касаторът твърди, че първоинстанционния съд неправилно е намалил размера на наложеното наказание и иска от касационната инстанция да отмени решението, в частта, с която е изменено наказателното постановление като счита, че първоначално наложената санкция в размер на 2500 лв. е определена правилно и законосъобразно.

         Вторият касатор, „Инстрой” ЕООД, чрез управителя си К.Ч., е оспорил същото решение на Районен съд гр.Бургас с възражения за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, погрешно прилагане на материалния закон и несъобразяване със събраните по делото доказателства. Иска от настоящата инстанция да отмени решението на районния съд, а по съществото на спора да отмени изцяло наказателното постановление.

         В съдебно заседание първия касатор, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Л., която поддържа жалбата на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София и оспорва касационната жалба на „Инстрой” ЕООД, пледира за отмяна на решението на районния съд, в частта, с която е изменено наложеното наказание, като иска от съда да потвърди наказателното постановление изцяло.

         Вторият касатор се представляван от адвокат Иванова, поддържа касационната жалба, подадена от „Инстрой” ЕООД и оспорва касационната жалба подадена от Агенция „Пътна инфраструктура”. Иска от съда да отмени решението на районния съд и да отмени наказателното постановление. Претендира присъждане на разноски.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас изразява становище за неоснователност на двете жалби, като счита решението на Районния съд за правилно.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

         Касационната жалба на Агенция „Пътна инфраструктура” е подадена в срок, от надлежно легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Касационната жалба на „Инстрой” ЕООД е подадена в срок, от надлежно легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

В решението си районния съд е приел, че „Инстрой” ЕООД правилно е санкциониран, за това че на 16.02.2009г. на път ІІІ-6008 до „Лукойл” управлява товарен автомобил, като при допустима максимална маса 32 000 кг. автомобила е бил с общо тегло 42640 кг. Съдът е приел, че няма съществени нарушения на процесуалните правила при издаване на наказателното постановление. Правилно е приложена санкционната норма, установен е извършителя на деянието и неговата вина. Според районния съд единствено размера на санкцията е завишен и следва да се намали на 1003 лв., тъй като не е взето предвид, че жалбоподателят не е бил санкциониран друг път, както и факта, че липсват вредни последици от деянието. С тези мотиви районния съд е изменил размера наложеното наказание от 2500 лв. на 1003 лв.

Решението е неправилно.

Първоинстанционният съд неправилно е приел, че обжалваното наказателно постановление не страда от пороци. Наказателното постановление е издадено от компетентен орган, но в административното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, довели до нарушаване правото на защита на жалбоподателя. АУАН не е връчен надлежно по реда предвиден в ЗАНН, на лице представляващо дружеството, а на шофьор работещ към фирмата, за който няма доказателства, че е разполагал с необходимата представителна власт, поради което АУАН е съставен в отсъствието на нарушителя, който е бил известен, но въпреки това не е бил търсен или поканен да присъства при съставяне на акта, в нарушение на чл.40, ал.2 от ЗАНН. Нарушение се явява процесуално такова, изначално опорочаващо цялата административно-наказателна процедура, поради което наказателното постановление следва да бъде отменено на това основание.

В хода на първоинстанционното производство безспорно е установено, че АУАН не е надлежно връчен на лице представляващо дружеството. В АУАН липсват данни свързани с представителството на дружеството и предявяването на АУАН на лице представляващо дружеството. В този случай, поради ненадлежното предявяване на АУАН, съобразно нормата на чл.52, ал.2 от ЗАНН, административнонаказващия орган е следвало да го върне на актосъставителя за надлежно връчване. Неспазването на тези изисквания води до незаконосъобразност на наказателното постановление, тъй като е ограничено правото на защита на санкционираното дружество, още при установяване на административното нарушение. Този порок не може да бъде саниран по реда на чл.53 от ЗАНН и води до опорочаване на цялата административно-наказателна процедура и съответно до незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление. Като е приел обратното районният съд е постановил едно неправилно решение, които следва да бъде отменено, а по съществото на спора да бъде отменено и обжалваното НП.

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.222 от АПК, вр. с чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №1647 постановено по НАХД № 3132/2009г. по описа на Бургаски районен съд, като вместо него постановява:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 395/12.03.2009г. на директора на Управление „Пътни такси и разрешителни” гр.София, с което на „Инстрой” ЕООД за нарушение на чл.26, ал.2 т.1 (а) от Закона за пътищата, на основание чл.54, ал.1 от същия закон е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2500 лв.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: