ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 04.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти март                                                    две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

КНАХ   дело    номер    29    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.15 часа се явиха:

За касатора, съответно ответник по касационна жалба  – „Инстрой” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат И., упълномощена от първа инстанция.

За ответникът по касационната жалба, съответно касатор – Агенция „Пътна инфраструктура” - София, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., която представя пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Георгиев.

        

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ И. – Моля да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпили са касационни жалби, с които се оспорва решение на Бургаския районен съд, с което се изменя наказателно постановление издадено от касатора на ответника.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ И. – Поддържам жалбата подадена от „Инстрой” ЕООД на основанията подробно посечени в нея, като оспорвам изцяло основателността на касационната жалба подадена от Агенцията „Пътна инфраструктура” на основанията посочени в писменото ни възражение. Няма да соча други доказателства. 

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Оспорвам основателността на жалбата подадена от „Инстрой” ЕООД, както и правилността на решението на Бургаския районен съд, с което е намален размера на глобата от 2500 лв на 1003 лв и на основанията посочени в касационната ни жалба.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ И. – Моля да уважите подадената от доверителя ми жалба като отмените решението на Бургаския районен съд като неправилно и незаконосъобразно и да разгледате случая по същество като при постановяване на решението си да съобразите всички изложени в жалбата пред Бургаския районен съд основания, които са изцяло в съответствие и със съдебната практика, обективирана в множество решения на отделните съдилища, включително и на Бургаския административен съд, за което представям копия от постановени и влезли в сила решения.

Моля при постановяване на Вашето решение да ни бъдат присъдени и направените по делото разноски.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Моля да уважите касационната ни жалба, като отмените изцяло издаденото решение на Бургаския районен съд, и да постановите ново, с което да оставите в сила Наказателното постановление с така наложената с него глоба, в този й размер, като правилно и законосъобразно. 

 

ПРОКУРОРЪТ – Намирам решението на Бургаския районен съд като правилно и законосъобразно и като такова моля да бъде потвърдено, а жалбите като неоснователни моля да бъдат отхвърлени.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: