ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,14.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четиринадесети март                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 299 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 15.25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МБАЛ БУРГАСМЕД“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на РЗОК-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К., представя днес пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА становище от жалбоподателя с днешна дата, с което не възразява по хода на делото и изразява становище по доказателствата. 

Съдът ВРЪЧИ екземпляр от докладваното становище на ответната страна.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страната да изрази становище по хода на делото.

Юрисконсулт К.: Няма пречки да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на „МБАЛ Бургасмед“ ЕООД против Писмена покана с изх.№ 29-02-16/08.01.2018г., издадена от Директора на РЗОК-Бургас.  

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Юрисконсулт К.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Нямам доказателствени искания. Моля да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства.

         Възразявам срещу доказателственото искане на жалбоподателя. В приложените по административното дело доказателства и по-конкретно истории на заболяване и експертизите, както и в самата жалба изрично са посочени придружаващи заболявания. До настоящия момент жалбоподателят не отрича съществуването на придружаващи заболявания, а ние от своя страна не оспорваме извършването на всички изисквани лечебни дейности по съответните клинични пътеки, по които са хоспитализирани пациентите. Спорът е правен предвид това належащо ли е лечението освен на основното и на придружаващите заболявания и усложнения. В разпоредбата на чл. 342 от Националния рамков договор за медицинска дейност за 2017г., както и чл.23 от Индивидуален договор за извършване на  БП по договорените клинични пътеки сключен между лечебното заведение и НЗОК.

 

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства, като следва да се даде и възможност на жалбоподателя с отделна писмена молба в 3-дневен срок от уведомяването да формулира задачите към експертизата, за която твърди, че иска да бъде назначена, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

 

ДАВА възможност на жалбоподателя в 3-дневен срок от уведомяването с отделна писмена молба да формулира задачи към експертизата, която иска да бъде допусната.

 

ОТЛАТА делото и го НАСРОЧВА за 09.05.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: