РЕШЕНИЕ № 410

 

09.03.2017г., град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на двадесет и трети февруари, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО  ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  И.Л.

прокурор: Галя Маринова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело    номер  299  по    описа    за   2017 година.

 

         Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и  наказания (ЗАНН), вр. с чл. 348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. с чл. 208- чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Дирекция „Инспекция по труда“ - София, против решение № 228 от 29.12.2016г., постановено по НАХД № 1575/2016г. по описа на Районен съд - Царево, с което е отменено наказателно постановление № 16-001287/14.10.2016 г., издадено от  изпълнителния директора на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, с което на „Моно прим“ ЕООД, ЕИК ***, гр. Приморско, за нарушение на чл. 152 от Кодекса на труда (KT), е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500 лв. на основание чл. 416, ал. 5, във връзка 414, ал. 1 от Кодекса на труда.

В касационната жалба се излагат доводи, че оспореното решение е неправилно и незаконосъобразно. Касаторът намира за неправилни изводите на районния съд, че е допуснато съществено процесуално нарушение поради непосочване на точна дата на нарушението. Счита, че е налице противоречие в мотивите на съда. Моли съда да отмени оспореното решение и да потвърди НП.

Ответникът - „Моно прим“ ЕООД - редовно призован, в съдебно заседание се представлява от редовно упълномощен представител, който оспорва жалбата и моли да бъде оставено в сила решението на районния съд.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас изразява становище, че жалбата е неоснователна и следва да се остави в сила първоинстанционното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 211 от АПК и в изискуемата от закона форма, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – Царево само на посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Производството пред Районен съд – Царево е образувано по жалба на „Моно прим“ ЕООД, против наказателно постановление № 16-001287/14.10.2016 г., издадено от изпълнителния директора на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, с което на дружеството, за нарушение на чл. 152 от KT, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500 лв. на основание чл. 416, ал. 5, във връзка 414, ал. 1 от КТ. До налагане на санкцията се е стигнало, след като било установено, че дружеството в качеството си на работодател не е осигурил непрекъснатата междудневна почивка не по-малко от 12 часа на Веселка Иванова, на длъжност „продавач консултант“, полагаща труд на 03.07.2016г. и на 04.07.2016 г. За така констатираното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 16-001287/19.08.2015г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление. 

За да постанови обжалваното решение, първоинстанционният съд е приел, че в НП не е посочена точна дата на извършване на нарушението, а период през който е извършена проверката. Извел е извод, че не е осъществен съставът на нарушението, предвид осигуряването на необходимата минимална междудневна почивка. Като е съобразил, че са налице съществени нарушения на процесуалния закон районният съд е отменил НП.

Настоящият съдебен състав счита, че решението е правилно.

Настоящият касационен състав изцяло споделя доводите, че е налице съществено процесуално нарушение, изразяващо се в липсата на посочена конкретна дата на нарушението. Времето на извършване на административното нарушение е определящо за приложимия материален и процесуален закон, съгласно чл. 3 от ЗАНН. Непосочването на дата на извършване нарушението в АУАН и НП е съществено процесуално нарушение, което води до незаконосъобразност на издаденото НП и е основание за неговата отмяна.

С оглед на изложено настоящата инстанция намира касационната жалбата за неоснователна, като всички изложени по-горе съображения водят до извода, че атакуваното в настоящото производство решение на Районен съд Царево е валидно, правилно и законосъобразно, съобразено с всички събрани и обсъдени по делото доказателства, поради което и следва да бъде оставено в сила.

Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 228 от 29.12.2016г., постановено по НАХД № 1575/2016г. по описа на Районен съд - Царево.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ  1.

 

                                                                            2.