ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 23.05.                                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети май                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 299 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Потребителна кооперация „Гено Сивов”, редовно призован, представлява се от адв. Х., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Поморие, редовно призован, представлява се от адв. Б., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

адв. Х.: Уважаеми г-н председател, представям извънсъдебно споразумение, сключено на днешна дата – 23.05.2017 г., с което страните уреждат отношенията си във връзка със собствеността на търговския комплекс. Моля да ни се даде възможност за процесуално прекратяване на производството по отношение на настоящето оспорване. Други доказателства няма да соча. Нямам доказателствени искания.

 

адв. Б.: Уважаеми г-н председател, присъединявам се към казаното от процесуалния представител на жалбоподателя. Въпреки това моля съда да отложи приключването на събиране на доказателства, за да се даде възможност  на административния орган да оттегли административния акт съобразно водените до момента от страните разговори и да поискаме прекратяване на това основание. При това си изявление съм воден основно от разбирането, че по-важно за правосъдието е приключването на делата със споразумение между страните по начин, уреждащ и защитаващ интересите и на двете страни в процеса. Считам, че в случая бързината на правосъдието е по-малозначителен факт, поради което моля да не приключвате събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед изявлението на страните намира следното: както в изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя, така и в изявлението на процесуалния представител на ответника липсваха конкретно заявени искания за събиране на доказателства. Искането за отлагане на делото е базирано единствено и само на осъществяване на административни процедури по евентуалното оттегляне на оспорения административен акт. В този смисъл съдът счита, че липсва процесуална пречка оттеглянето на акта да бъде извършен и в срока за постановяване на крайния съдебен акт.

С оглед на това обстоятелство и като взе предвид липсата на конкретни доказателствени искания, а също така и обстоятелството, че производството по настоящето дело е няколкократно отлагано (четири пъти) съдът не намира процесуално основание за поредно отлагане на производството. С оглед изявлението на адв. Б. съдът счита за нужно да посочи, че в изключително голяма степен е предоставяна възможност на страните да постигнат извънсъдебно споразумение, каквото беше представено в днешно съдебно заседание.

В тази връзка липсва необходимост за ново отлагане на делото, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приключва събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество:

                                                                

адв. Х.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което да уважите изцяло жалбата на доверителя ми и да отмените обжалвания от нас административен акт. Моля да ни бъдат присъдени направените от нас съдебно-деловодни разноски. Ще изложа аргументите си подробно в писмени бележки в указан от съда срок.

адв. Б.: Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да ни присъдите разноските по делото. В указан от съда срок ще представя подробни писмени бележки по същество на спора.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя на страните 14-дневен срок от днес за изготвяне и представяне на подробни писмени бележки по същество на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: