ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети юни                        две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 299 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Потребителна кооперация „Г.С.”, редовно призован, представлява се от адв. Х., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Поморие, редовно призован, представлява се от адв. Б., с представено пълномощно по делото.

 В залата се явява вещото лице С.И..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

            Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 06.06.2016 г. – т.е., в законоустановения по чл. 199 от ГПК срок.

 

         АДВ. Х.: Да се изслуша вещото лице.

         АДВ. Б.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

         С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

         С.Ж.И. - ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

Вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Х.: Вие сте констатирали, че е налице идентичност между УПИ І, в кв. 50 и парцел І-307, в кв. 45. С оглед площта на имота, конфигурацията на намиращите се в него сгради, съществуващите граници и съседи, както и някои трайни ориентири в този район, може ли да се предположи, че се касае за техническа грешка в номерацията на квартала?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Въпросът ми беше поставен за идентичността на парцел І, кв. 48 по отменения план на гр. Каблешково спрямо УПИ І, кв. 50 по сега действащия план. Когато отидох на място и се запознах с предходния план от 1966 г., установих, че кварталът не е 48, а е квартал 45 – т.е., за мен парцел І-307 е разположен в кв. 45. Това е и според картения материал, който съм цитирал и който е одобрен със Заповед № 4416/30.06.1966 г. на председателя на ОНС-Бургас, подписана от К..

         ВЪПРОС НА АДВ. Х.: Вие сте приложили извадки от двата плана от които се вижда, че в парцела е ситуирана сграда, която Вие сте описали като търговска сграда. Има ли някаква разлика в конфигурацията на сградата, нанесена по плана от 1966 г. и тази по сега действащия план?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм изследвал парцела, тъй като застрояването не е било предмет на изследването и такъв въпрос не ми е бил поставен.

         ВЪПРОС НА АДВ. Х.: Все пак изследвахте ли парцел І, в кв. 48 по плана от 1966 г.?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не съм изследвал къде се намира в действителност парцел І, в кв. 48 по плана.

         ВЪПРОС НА АДВ. Х.: Бихте ли могли да посочите площта на съществуващите в процесния УПИ сгради по двата плана и да кажете дали има разлика в площите?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По отношение на предишния (стария) план твърде приблизително би било едно такова измерване, тъй като без огледа на сградата ако трябва само по графиката на картата и предвид мащаба, че е голям, квадратурата би била приблизителна и би била несъотносима към сегашната. На самия оглед ако установя разлика, но само по картата не бих се ангажирал да измервам площта на сградата по стария план.

         АДВ. Х.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

         АДВ. Б.: Нямам въпроси към вещото лице. Не възразявам да се приеме заключението.

 

         С оглед становището на страните и поради изчерпване на въпросите към вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице С.Ж.И., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 225 лв., 150 лв., от които платими от внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 14.06.2016 г. – 150 лв.)

         ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд – Бургас сумата от 75 лв., представляваща доплащане по допуснатата и приета от съда съдебно-техническа експертиза. При неизпълнение на указанието в посочения срок, в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

        

         АДВ. Х.: Имам доказателствено искане. Считам, че от самото заключение на вещото лице, както и от представените писмени доказателства по делото, е видно, че се касае за очевидна техническа грешка в номерацията на квартала, която е допусната в няколко официални документа, като един от тях е заповед на председателя на ОНС-Бургас от 1970 г., където е посочено парцел І, кв. 48, която техническа грешка впоследствие е възпроизведена и в последващи съставени документи, включително и в приложените към административната преписка заповеди на Областен управител на област Бургас за деактуване на процесната сграда, където изрично е упоменато, че се касае за кв. 45 (бивш 48). Очевидно е, че в случая всички тези документи са съставени за парцел І, кв. 45.

В днешно съдебно заседание представям извадка от разписния лист по плана от 1966 г. и по плана от 1992 г., като по действащия план като собственик на имота е вписана и РПК.

Представям и  придружително писмо с молба адресирана от кооперацията до ОНС – „Финанси”, по повод на която е издадена заповедта на председателя на ОНС, с която е учредено и е отстъпено безвъзмездно правото на ползване върху държавните имоти, които са описани в административната преписка по делото - АДС от 1970 г.

Представям протокол СОНС – с. Каблешково от 10.02.1964 г., в която е разискван въпросът кооперацията да построи търговска сграда с магазини и ресторант, впоследствие което строителство е реализирано от същата.

Представям счетоводни и финансови документи, генерални сметки за финансиране от страна на кооперацията на преустройство и разширение на търговския комплекс извършено през 1984-1988 г. със собствени средства и финансиране чрез теглене на заеми.

На последно място представям опорен план и обяснителна записка на арх. К. за процесния търговски комплекс, които са разгледани и намерили отражение в плана различните разработки, като изрично е упоменато в обяснителната записка и проектната документация, че се касае за парцел І, кв. 45. В тази връзка, моля да бъдат допуснати до разпит в следващо съдебно заседание двама свидетели в режим на довеждане, които ще установят и хронологично проследят строителството с начало от 1966 г. и разширението на комплекса през 1980 г., като единият свидетел е бивш председател на кооперацията, а другия бивш гл. счетоводител на кооперацията и са запознати с тези обстоятелства. Всички тези доказателствени искания са във връзка с оспорванията, които сме направили за актовете за държавна собственост през 2004 и 2015 г. и в подкрепа на констатациите направени в АДС № 9112/1970 г., където изрично е упоменато, че държавата е собственик единствено на 12% от сградата по пътя на самооблагането, а остатъкът е финансиран от ПК.

Няма да ангажирам други доказателства.

         АДВ. Б.: По представените днес доказателства, моля съдът да ми даде подходящ срок за вземане на становище, като независимо от това искане заявявам, че оспорвам представените доказателства като неотносими към конкретния спор. Заявявам, че констатираното от вещото лице разминаване в кварталите не се дължи на техническа грешка каквито твърдения има процесуалния представител на жалбоподателя. Що се отнася до допускане на допълнителни гласни доказателства противопоставям се, тъй като се цели установяване на обстоятелства за чието доказване законът изисква писмен акт, тъй като се цели установяване на собственост върху процесния имот, като такава би могла да бъде установена с писмени доказателства, а не с гласни такива.

Имам искане по хода на делото. На съда е ноторно известно, че на разглеждане пред Районен съд – Поморие е гражданско дело, като предметът е установителен иск, който касае същия имот, предмет на обжалвания административен акт. Тъй като въпросът със собствеността на имотите не би могъл да бъде решен в административното производство, а решението на гражданския съд, касаещо собствеността на процесния имот би имало значение за изхода на настоящото административно производство на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК вр. чл. 144 от АПК, моля производството по настоящото дело да бъде спряно до влизане в сила на съдебен акт по гражданско дело № 56/2016 г. по описа на Районен съд - Поморие.

         АДВ. Х.: Предоставям  на съда по искането за спиране на производството по делото.

 

         Съдът с оглед становищата на страните и с оглед заявените от тях искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на ответника да се запознае с представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя документи и да изрази становище по приемането им като писмени доказателства по делото. Становището следва да бъде депозирано в 7-дневен срок считано от днес.

         По искането за допускане в качеството на свидетели на лица, които да удостоверят заявени от процесуалния представител на жалбоподателя факти и обстоятелства, съдът намира така формулираното искане за процесуално недопустимо. В днешно съдебно заседание адв. Х. заяви, че с показанията на тези свидетели се цели оборване на факти и обстоятелства обективирани в приложени по делото актове за държавна собственост. Безспорно актовете за държавна собственост съставляват официални документи, а съгласно нормата на чл. 164, ал. 1, т. 2 от ГПК субсидиарно приложим по смисъла на чл. 144 от АПК, свидетелските показания се допускат във всички случаи освен ако се отнасят за опровергаване съдържанието на официален документ.

По изложените аргументи, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТХВЪРЛЯ искането за допускане на свидетели по заявените факти и обстоятелства.

         По повод формулираното от адв. Б. искане за спиране на производството с оглед наличния спор за материално право, който е предмет на висящо пред Районен съд - Поморие гражданско дело, съдът намира така формулираното искане за неоснователно. Съгласно нормата на чл. 142, ал. 1 от АПК, материалната законосъобразност на административния акт се преценява към момента на постановяването му. В този смисъл съдебният акт, който се очаква да бъде произнесен от РС - Поморие ще бъде постановен в период значително след издаване на оспорената заповед, поради което и на основание цитираната норма, същият не би следвало да повлияе върху материалната законосъобразност на оспорената заповед.

 

         По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТХВЪРЛЯ искането за спиране на настоящото производство до решаването с краен съдебен акт на висящия спор за материално право.

 

         С оглед необходимостта от запознаването на адв. Б. с представените днес писмени документи и предоставената за това възможност, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.07.2016 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: