ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 05.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети април                                        две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 299 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Потребителна кооперация „Гено Сивов”, редовно призован, представлява се от председателя на кооперацията – Д.В. и адв. Х., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Поморие, редовно призован, представлява се от адв. Б., с представено пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод жалба от ПК „Гено Сивов” против Заповед № РД-16-40/18.01.2016 г. на кмета на Община Поморие, с която е разпоредено изземване от жалбоподателя на част от двуетажна сграда - общинска собственост, представляваща магазин за хранителни стоки, находяща се в гр. Каблешково, Община Поморие.

 

         АДВ. Х.: От името на моя доверител поддържам жалбата. В днешно съдебно заседание представям четливо копие от Акт държавна собственост № 9112/1970 г., който е представен по делото, както и Заповед № 823/06.11.1970г. на председателя на ОНС-Бургас, с която е безвъзмездно отстъпено право на ползване на 27% ид. части от търговската сграда, която се намира в процесните помещения, за които е съставен представеният в днешно съдебно заседание Акт за държавна собственост и която е отбелязана в същия.

         Представям и комплект документи по опис, с екземпляр за ответника, от които е видно, че търговската сграда е построена от кооперацията, като една малка част е финансирана и със средства от самооблагане - така, както е посочено в АДС, както и допълнително сметка 203 от Амортизационната книга на кооперацията, от която е видно, че търговската сграда е заприходена като дълготраен актив през 1966 г. в кооперацията.

         Оспорвам представения по делото АЧОС № 5736/03.09.2015 г. като такъв с невярно съдържание.

         По отношение на въпроса за идентичността на описаните парцел и квартал в АДС и в представените в днешно съдебно заседание документи с номерация по отменения план на гр. Каблешково, а именно парцел І, кв. 48, който твърдим, че е идентичен с парцел І, кв. 50 по действащия план на гр. Каблешково. Моля да се уточни дали по делото се спори относно този факт и ако ответната община оспорва този факт, ще искам назначаване на съдебно-техническа експертиза за установяване на тази идентичност макар, че в представените заповеди на областния управител за деактуване на държавната част на имота е видно, че се установява такава идентичност.

         На този етап това са доказателствените искания.

         АДВ. Б.: Оспорвам изцяло жалбата. Моля да бъдат приети представените с писмо от 05.02.2016 г. по опис от доверителя ми писмени доказателства.

         Що се отнася до днес представените доказателства, считам, че част от тях са неотносими, а другите да бъдат ценени в съответствие с представените от доверителя ми писмени доказателства, от които е видно, че на по-късен етап процентите, които жалбоподателят твърди, че са му предоставени за безвъзмездно ползване са били  предадени в собственост на Община Поморие за 16,95% и на съсобственика Боньо Костадинов за 10.47%.

Няма да сочим други доказателства.

         По данните, с които разполагам считам, че имотите са идентични без да съм сигурен, тъй като не съм изследвал идентичността по различните представени по делото документи.

         АДВ. Х.: С оглед изявлението на процесуалния представител на ответника и с цел да бъде изчистен въпроса относно идентичността на имота, формулирам доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроса:

1. Идентични ли са имот, съставляващ парцел І, в кв. 48 по отменения план на гр. Каблешково с описания в оспорената заповед УПИ І, в кв. 50 по плана на гр. Каблешково?

         АДВ. Б.: Не се противопоставям на това доказателствено искане.

 

         Съдът с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимата проверка в Техническа служба при Община Поморие, да отговори на въпроса, формулиран от адв. Х. в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 150 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Ж.И., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство, удостоверяващо внесения депозит.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.06.2016 от 14,00 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: