ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 01.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на първи юли през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 299 по описа за 2015година.            

     

    На именното повикване в 13:00 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в 13.15 се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „Кронос фарм”ЕООД, редовно уведомен,  се представлява от адвокат П. от САК, с пълномощно по делото, л.179.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото л.177.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№4253/07.05.2015година от ответника, в която се противопоставя на искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, тъй като предмета на спора е правен.

С молба вх. №5253/04.06.2015 година, пълномощника на жалбоподателя не поддържа искането за допускане на експертиза.

 

АДВОКАТ П.: Заявявам, че от представеното становище от ответника разбираме, че не са спорни всички предпостави посочени в нормата на чл.189б от ЗКПО, а се спори само за това, че жалбоподателят има неизпълнени задължения към бюджета за конкретни години и това е спорният момент.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Тези данни са ни предоставени от жалбоподателя и са приети от органа от приходите и няма смисъл за назначаване на експертиза за тези факти. Те са посочени в ревизионния акт  и ревизионния доклад, така както са представени от жалбоподателя. Спорът, както е посочено в решението е относно наличието на чл.167, ал.1, т.1 и т.3 от ЗКПО, който спор е правен, т.е. относно наличието на задължения на жалбоподателя към края на всяка година – 2010г., 2011г., 2012г. и 2013 година.

 

АДВОКАТ П.: Завявам, че не спорим за наличието на задължения на жалбоподателя в края на всяка от тези години. С оглед заявеното от юрисконсулт М., нямам други доказателствени искания и не поддържаме искането за съдебно-счетоводна експертиза.

 

Съдът съобрази изявленията на процесуалните представители на страните в днешното съдебно заседание и на основание чл. 253 от ГПК, вр. с §2 от ДР на ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПЪЛВА доклада по делото, като приема, че фактите посочени от органа в решение № 9 от 12.01.2015година на директора на дирекция „ОДОП” Бургас, включително и относно размера на посочените в решението стойности са безспорни, както и наличието на жалбоподателя на задължения в края на съответната година, а именно: 2010г., 2011година, 2012 година и 2013 година, са безспорни и не се нуждаят от доказване в настоящото производство.

 

АДВОКАТ П.: Нямам възражение по допълнението на доклада. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.:  Нямам възражение по допълнението на доклада. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ П.: Моля да отмените обжалвания ревизионен акт като незаконосъобразен. Смятам, че в случая неправилно са приложени предпоставките на чл.167, ал.1, т.1 от ЗКПО, тъй като той неправилно е тълкувана тази норма. Там е записано „подлежащи на принудително изпълнение”. Административният орган е направил неправилно тълкуване на „неплатени в срок задължения” и такива „подлежащи на принудително събиране”. Публичните вземания може да са просрочени, но следва да има образувано производство по принудително им събиране. По делото не са събрани доказателства за започване на производство по принудително събиране, в което първо следва да се изпрати покана на длъжника. Трябва да се прави разлика между двете производства с оглед разпоредбите на АПК и двата вида изпълнение иначе в такъв случай всяко забавено изпълнение води до ограничаване на правото да се ползва облекчението, предимно по чл.189б от ЗКПО. Това означава, че след всеки ревизионен акт независимо, че не е образувано принудително производство, а данъчните задължения са изискуеми, то никой не би могъл да се възползва от данъчно облекчение. Затова закона изисква да има производство за принудително събиране, като в настоящия случай, не е налице такова.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски, за което представям списък и фактура, извлечение от б. сметка.

Ще представя писмена защита в указан от съда срок по съществото на спора.

Моля съобщенята по делото да бъдат изпращани на посчоения адрес на дружеството, който е актуален.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаеми г-н административен съдия, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В тази връзка ще посоча и най-новата практика на Върховния административен съд, а именно решение № 6044 от 26.05.2015 година по адм.д. № 11 673/2014 година на първо отделение на ВАС, чиито казус е идентичен с настоящия и се указва, че включително и лихвите по такива задължения, които са по справка-декларация в настоящия случай, са такива които подлежат на приндудително събиране и в тази връзка не са налице условия за преотстъпване на данък.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсулство възнаграждение в размер на 5 254 лева, като в тази връзка правя възражение относно възнаграждението на процесуалния представител на жалбоподателя, тъй като същото е прекомерно съгласно чл. 78 от ГПК и чл.36 от Закона за адвокатурата, тъй като делото не е фактически и правно сложно.

Ако уважите жалбата на насрещната страна, моля да присъдите разноски, в които не е включен така начисления ДДС, посочен в представения в днешното съдебно заседание списък, тъй като за жалбоподателя е налице право на данъчен кредит за реално заплатената сума за процесуално представителство по делото в размер на 6952.04 лева.

 

АДВОКАТ П.: Адвокатското възнаграждение не е прекомерно, тъй като то съвсем малко се различава от поисканото юрисконсултско възнараждение, но моля разноските да бъдат присъдени без ДДС, каквато е практиката.

Това са задъжленя по деклариция и вярно декларацията е изпълнително основание и няма как да си правно защитим срещу подадена декларация, но образуването на прунидетелно производство изисква специална процедура, а не само да е налице изпълнително основание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В ДОПК е записано ясно, че подадените справки-декларации са изпълнително основание и подлежат на принудително събиране.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на 10.07.2015 година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:31часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: