ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 29.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и девети април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 299 по описа за 2015 година.                  

   

На именното повикване в 13.00часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „Кронос фарм”ЕООД, редовно призован,  се представлява от адвокат П. от САК, с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Кронос фарм”ЕООД против ревизионен акт № Р-20-1400938-091-01/07.11.2014година на инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №9/12.01.2015година на директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, с което са определени задължения по ЗКПО за 2010г., 2011г., 2012г. и 2013година.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК УКАЗВА на ответната страна, че носи доказателствената тежест за установяване на фактическите основания в акта.

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

ДАВА възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата да се приемат представените с преписката доказателства. Нямам възражение по доклада и разпределението на доказателствената тежест.

 

ЮРИСКОСНСУЛТ М. Оспорвам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Представената по делото преписка е в цялост и моля да я приемете. Нямам данни да се съдържат други документи по преписката, които да не са представени по делото.

 

АДВОКАТ П.: Имам доказателствено искане, с оглед предмета на спора, като моля да допуснете съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като посети счетоводството на дружеството-жалбоподател и се запознае с доказателствата по делото да установи дали са налице предпоставките за ползваните облекчения относими към чл.189б от ЗКПО, като отговори на въпросите формулирани в писмена молба, която представям с препис за другата страна.

Нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Възразявам относно искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, тъй като зададените въпроси са неотносими към настоящия спор. Считам, че спорът е правен. Изложените факти в ревизионния акт и решението на ответника са безспорни и в тази връзка установяването на тези факти, които се иска от експертизата са неотносими и същите не биха могли да изяснят налице ли е право на преотстъпване за дружеството-жалбоподател или не.

Моля за разумен срок, в който да дам становище дали оспорвам фактите, които ще бъдат предмет на установяване на експертизата поискана от жалбоподателя.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам искането за експертиза, като същата я искаме при условие. Ако ответната страна твърди, че всички останали предпоставки за ползване на облекчение са налице и те не са спорни, а е спорно само дали дружеството има задължение подлежащо на задължително изпълнение, то тогава няма нужда от експертизата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Становището го има и в ревизионния акт и решението на ответника, но моля за едноседмичен срок да изразя становище по посочените въпроси на поисканата експертиза.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка и в днешно съдебно заседание документи, като писмени доказателства по делото.

ДАВА възможност на ответника в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да изрази писмено становище, с препис за другата страна, по доказателственото искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.07.2015г. от 13:00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Делото да се докладва в закрито заседание след изтичане на 7-дневния срок, но не по- късно от 08.05.2015година.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:15часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: