ПРОТОКОЛ

 

Година 2011,05.04.                                                                                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІ-ти административен състав

На четвърти април                                   две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 299 по описа за 2011 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят „Булгарплод” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Проданова, надлежно упълномощена, представя пълномощно.

         За ответника директор на Дирекция „ОУИ” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Монев, надлежно упълномощен, представя пълномощно.

        

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1от  ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против решение № РД-10-26/21.01.2011г. на директора на Дирекция „ОУИ” гр.Бургас, с което е отказано спиране на предварителното изпълнението на РА №0201001546/06.12.2010г.

Производството е по реда на чл.153, ал.7 от ДОПК.

 

АДВОКАТ ПРОДАНОВА – Поддържам жалбата моля да приемете приложените доказателства.

Представям допълнително още едно постановление, по който е наложена обезпечителна мярка и което е влязло в сила.

Нямаме други доказателствени искания.

Представеното постановление от 25.02.2011г. е във връзка с това, че публичния изпълнител, при постановяването си на същото, е запорирал и други вещи на жалбоподателя за обезпечение по същия ревизионен акт.

ЮРИСКОНСУЛТ МОНЕВ – Оспорвам жалбата, като считам същата за неоснователна. Да се приеме представената административна преписка. Няма да соча други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка.

ПРИЕМА представеното от адвокат Проданова писмено доказателство, а именно Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ ИТ-00-14100/25.01.2011г. издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Бургас.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ ПРОДАНОВА – Моля да приемете за основателна жалбата на доверителите ми и отмените обжалваното Решение на директора на Дирекция „ОУИ” гр.Бургас за отказ за спиране на изпълнение на ревизионен акт. В жалбата сме изложили съображения за неоснователността на оспореното решение, представили сме и доказателства, видно от които ревизионния акт, спрямо който се иска спиране на изпълнение е обезпечен изцяло с активи на дружеството, с което има две влезли в сила постановления на публичния изпълнител. Съображенията аргументиращи това са подробно изложени в нашата жалбата.

Моля съобразно мотивите да отмените обжалваното решение и постановите определение, с което да уважите искането за спирането на изпълнението на РА №0201001546/06.12.2010 г.

         ЮРИСКОНСУЛТ МОНЕВ – Уважаема госпожо съдия. Моля да постановите решение, с което да потвърдите обжалваното решение на директора на Дирекция „ОУИ” като правилно и законосъобразно. Искам само да добавя, че представеното обезпечение не покрива в пълен размер установените задължения към момента на входиране на искането за спиране. Въз основа на представения план на ДМА на дружеството, остатъчната балансова стойност към началото на 2011 г. ще е по-малка видно от поставения процент амортизация на всяка една вещ. В тази връзка с представеното в днешното съдебно заседание обезпечение няма да бъде достатъчно да бъдат покрити в пълен размер задълженията от РА. Считаме, че по представения ликвидационен план за 2011 г., стойността на вещите ще са по-малки от задълженията.

В тази връзка, моля да бъде потвърдено решението на директора на Дирекция „ОУИ” гр.Бургас. Моля също така да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

         РЕПЛИКА на АДВОКАТ ПРОДАНОВА – Във връзка с амортизацията, искам да посоча, че начисляването на амортизация не е заложено като изискване в закона и това дали ще се начисли амортизация или не е воля на самия собственик,с оглед на това дали актива ще се ползва или не. Наличието на амортизация не означава, че върху въпросните активи ще се начислява амортизация или е начислена такава амортизация, което би намалило съответно балансовата стойност, а оттам и размера на обезпечението.Видно от двете постановления, стойността на активите е в размер, който надвишава размера на РА, за който обжалваме.

Моля също така да ни присъдите разноските по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ МОНЕВ – Към 2011г. по делото няма доказателства за представен залог за амортизационния план за 2010г.

 

Съдът приема делото за разяснено и на основание чл.149, ал.2 от ГПК, във връзка §2 от ДР на ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в срока регламентиран в чл.172, ал.1 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: