ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№……….              дата 09 март 2010 год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 09 март 2009 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело № 299 по описа за 2010 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

         Съдът е сезиран с подадено от А.Ю.З. искане за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед № 3519/11.11.2009 год. на кмета на община Бургас.

         С разпореждане от 28.01.2010 год., съдията-докладчик е оставил без движение жалбата, с указания в 7-дневен срок жалбоподателят да внесе дължимата държавна такса за оспорване в размер на 10 лева, с предупреждение, че в случай на неизпълнение производството по делото ще бъде прекратено.

Жалбоподателят е уведомен за указанията на съда със съобщение, редовно връчено лично на жалбоподателя на 03.02.2010 год. По повод молба за удължаване на срока за внасяне на дължимата държавна такса, с разпореждане от 12.02.2010 год. съдът е удължил срокът до 05.03.2010 год. 

В предоставения срок, както и към настоящия момент, указанията на съда не  са изпълнени и нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Поради изложените съображения и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане искането на А.Ю.З. за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед № 3519/11.11.2009 год. на кмета на община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 299/2010 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                       СЪДИЯ:…………………….