ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 15.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На петнадесети януари                            две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2998 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ДЗЗД „Консорциум Хела“, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на ДЗЗД „Консорциум Хела“ против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-386-0268120/27.10.2017 г. на Директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, с която за нарушение на чл. 25, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министерство на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС и на основание чл. 186, ал. 3 от ЗДДС е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – автомивка „Хела“, находяща се в гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 12, стопанисвана от ДЗЗД „Консорциум Хела“ и забрана за достъп до него за срок от 14 (четиринадесет) дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС, с искане за отмяна на заповедта  като незаконосъобразна, издадена при нарушение на административно-наказателните правила.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата.

Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документи, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо съдия, считам, че заповедта за налагане на принудителна административна мярка е правилно написана, няма процесуални нарушения.

От проверката на юридическото лице е видно, че не се издават касови бележки, тъй като годишният счетоводен резултат за 2016 г. е 128 лева, а услугите, които предлага автомивката, са доста скъпи.

Заповедта е издадена от компетентно лице – директор на дирекция „Контрол” при ТД на НАП – гр. Бургас, затова ще Ви моля да я потвърдите като правилна и законосъобразна.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: