ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 20.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети февруари                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2997 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:53 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.Г.А., редовно призована, не се явява. За нея се явява представител по пълномощие адвокат В., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Л., надлежно упълномощена.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № 03-020-РД/256/19.10.2017г. на директора на ОД на ДФ „Земеделие“ Бургас, с която е отказано финансиране по заявление на жалбоподателката за подпомагане с ИД № на проекта 02/06/3/0/00863 от 27.07.2016г.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да бъдат приобщени писмени доказателства представени с административната преписка от Държавен фонд „Земеделие“, която е в цялост. Нямам други доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.2-3 от делото.

 

С оглед становищата на страните за липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ В.: Моля да уважите жалбата на доверителката ми и да се отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна.

Касае се за заповед, издадена в нарушение на закона и наредбата по заявление за финансиране по така посочената мярка, в смисъл, че основанията посочени в заповедта, по които е отказано, са такива, в които се вкарват други основания, които не са регламентирани в наредбата и моля заповедта да се отмени като незаконосъобразна.

Претендирам разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна.

Моля да ми предоставите срок за писмени бележки, в които ще изложа подробни възражения.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение, като с оглед фактическата и правна сложност на делото, правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможност и на процесуалния представител на ответника, като за него срокът е 11 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: