ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 22.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и втори ноември                       две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2996  по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БОЛЕРО“ ЕООД П.Ж.К., редовно и своевременно призован,  не се явява. Изпраща процесуален представител адв.К., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ ПРИ ТД НА НАП-БУРГАС, редовно и своевременно призован, не изпраща процесуален представител.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

          Производството е образувано по жалба от П.Ж.К., в качеството си на управител на „Болеро“ ЕООД, с ЕИК 102842770, със седалище и адрес на управление: град Бургас, ул.“Христо Ботев“ №70 против заповед за налагане на принудителна административна мярка №ОП-383-0267262/27.10.2017 година, издадена от Е.К., заместник директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП-Бургас.

Указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е да установи наличие на предпоставките- материалноправни и процесуалноправни за постановане на  прецесната ПАМ, както и че същата е реализирана  в  правилния  търговски обект, в който е констатирано  претендираното от административния орган нарушение.

Съдът указва на всяка от двете страни, че при позоваване на позитивни факти и обстоятелства, от които съответната страна черпи права в тежест на позовалата се страна е да докаже съществуването на същите

Докладва постъпилата административна преписка.

АДВ.К.:Поддържам жалбата, ведно с всички твърдения в нея. Искаме да представим допълнителни писмени доказателства, с оглед на това, че няма административно нарушение, което да налага издаване на запиоведта за налагане на ПАМ. Представям заповед на управителя на дружество №208/20.08.2016 година във връзка с подобряване на организацията на работа в дружеството, тъй като горивото, което се ползва изполазваме изцяло за лични нужди  и за МПС на дружеството. С тази заповед  е определено количеството гориво, което има право всеки един от автомобилите да ползва. Представям  и договор за продажба с „Ромпетрол“, видно от който доверителят ми е договорил параметрите с доставчика.  Отделно от това   представям под опис фактури за гориво от периоди преди и след запечатване на обекта, удостоверяващи закупуването на горивото от  доставчика на едро. Справки за разхода  на гориво по месеци и годишна справка за  2017 година, от които да се вижда, че няма разлика между закупеното количество гориво от доставчика и изразходеното от  автомобилите на  доверителя ми. Представям под опис за всеки   един автомобил. Представям и пътни листи за всеки един от автомобилите. Моля съда да ги приеме.

Съдът във връзка с така направените доказателствени искания намира за необходимо да приеме представената административна преписка.

По представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства съдебният състав намира, че същите са относими към предмета на спора и са допустими по естеството си, поради което следва да бъдат приети.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка, ведно с представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, а именно: Заповед №208/20.08.2016 година на  управителя на „Болеро“ ЕООД Бургас, договор за продажба на гориво № СС 495/21.12.2009 година, както и писмени доказателства по опис за количествата гориво, което е изразходвано от автомобили с  номера: А 60 68 КР, А 6919 ВР, А 8176 ВН, А 32 65 КМ, А 32 64 КМ, А 63 18 МК, копие на пътни листи за автомобили с  номера: А 96 49 КС , А 25 11 МХ, А 94 88 МА, А 84 77 ММ, А 60 67 КР,  А 43 96 ВК и А 25 09 МХ.

АДВ.К.: Няма да соча  други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.К.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата и да отмените оспорената заповед като незаконосъобразна и неправилна. Като съобразите и подробно изложените твърдения и с оглед на всички писмени доказателства, представени в днешното съдебно заседание моля, да отмените заповедта.Моля за срок за писмени бележки

Съдът  определи 5 дневен срок за писмени бележки по делото от страна на жалбоподателя.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: