Р Е Ш Е Н И Е  №1205

 

град Бургас, 19.06.2018 година

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, четвърти състав, на тринадесети юни през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

СЪДИЯ: Галина Радикова

при секретаря Стоянка Атанасова, като разгледа докладваното от съдия Радикова административно дело № 298 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. АПК.

Образувано е по жалба, подадена от „УМБАЛ ДЕВА МАРИЯ“ЕООД гр. Бургас, ЕИК 200800019, представлявано от д-р Д.П.Б. против писмена покана изх.№ 29-02-19/08.01.2018г. за възстановяване на суми, получени без правно основание, издадена от директора на РЗОК гр. Бургас.

Жалбоподателят иска отмяна на оспорения акт, като твърди, че същия е постановен при неспазване на административно- производствените правила (неспазен срок по чл. 57 АПК) и в нарушение на материалния закон,.

В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител адв. К., поддържа жалбата. Счита, че не е осъществен състава на чл. 76б, ал.2 от ЗЗО, тъй като дружеството не е подавало възражения. Отделно акцентира върху настъпила законодателна промана, която според него следва да бъде преценявана съобразно разпоредбата на чл. 142, ал.1 АПК. Оспорва искането на ответника за присъждане на разноски, тъй като страната не се представлява в процеса от адвокат, а от юрисконсулт.

Ответникът, чрез процесуалния си представител юрисконсулт К., намира оспорването за неоснователно. Подробно аргументира тезата си в писмени бележки. Претендира присъждане на разноски.

Съдът, като прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е допустима. Подадена е от лице, с доказан правен интерес от оспорването и в предвидения от закона срок.

І.ФАКТИТЕ:

Със Заповед №РД- 09- 1420/19.09.2017г. директорът на РЗОК гр. Бургас, на осн. чл. 20, ал.1, т.2 и чл. 72, ал.3 от ЗЗО, е разпоредил извършване на тематична медицинска проверка на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария“ЕООД, по изпълнение на ИД № 020903/12.05.2017г. за оказване на БП по КП и ИД № 021709/12.05.2017г. за оказване на БП по АПр. Определил е задачата на проверката: контрол по спазване изискванията на НРД за медицинските дейности 2017 и ЗЗО на извършената от неонатологично отделение дейност по договорените клинични пътеки за дейност месец юли и месец август 2017г.; контрол относно спазване изискванията на НРД за медицинските дейности 2017 и ЗЗО в ИЗ на ЗОЛ по доклади на началник сектор „ДКБМП“ с вх.№ 02/91-55/30.08.2017 и вх.№ 02/91-63/19.09.2017г. и лицата, които да я извършат- д-р Иванова - контрольор от отдел „ДКИОД“ в РЗОК Бургас и д-р Баев - контрольор от отдел „ДКИОД“ в РЗОК Бургас.

Заповедта е била връчена на проверяваното лице на 26.09.2017г., на която дата и следващата я, е била извършена и проверката.

За резултатите от нея е бил съставен констативен протокол № 1324/2.10.2017г.

Според този документ, са  констатирани три нарушения, извършени през период от 6.07.2017г.- 31.07.2017г.:

1.За периода 06- 11.07.2017г.: нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ определени в НРД за медицинските дейности за 2017г. , при следните факти: „Г.Г.М., роден на ***г., хоспитализиран в Неонатологично отделение Интензивен сектор от 06- 11.07.2017г., с ИЗ № 6115 по КП №7 „Диагностика и лечение на новородени с тегло 2500гр., първа степен на тежест“, с окончателна диагноза: Едно дете, родено в стационар с МКБ Z 38.0, Интраамниотична инфекция на плода, некласифицирана другаде с МКБ Р 39.2. Констатира се некоректно поставена окончателна диагноза с код Р 39.2, поради  липса на амнестични данни от бременността и потвърдени от изследванията данни за интраамниотична инфекция на плода. Проведените изследвания и отразената в ИЗ клинична симптоматика не потвърждават поставената окончателна диагноза, с което са нарушени изискванията на т.ІІ.3. от алгоритъма на КП №7 за поставяне на окончателна диагноза. Поради некоректно поставена окончателна диагноза липсват данни за хоспитализация по КП №7 за тази диагноза.

За това нарушение на осн. чл. 76б, ал.1 от ЗЗО е бил съставен протокол за неоснователно получени суми № 1332/2.10.2017г. за ИЗ № 6115 по КП №7.

2. За периода 12- 22.07.2017г.: нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ определени в НРД за медицинските дейности за 2017г. , при следните факти: „ЗОЛ П.К.К., с ЕГН  **********, хоспитализирана на 7 дневна възраст,   с ИЗ № 6320 по КП №7 „Диагностика и лечение на новородени с тегло 2500гр., първа степен на тежест“, с окончателна диагноза: Друга уточнена инфекция, характерна за пренаталния период. Детето е изписано без проведено контролно изследване на ПКК и без категорични данни за липса на възпалителна компонента, което е неспазване на изискването на т.ІІ.4., т.1.3. на медицинските критерии за дехоспитализация.

За това нарушение на осн. чл. 76б, ал.1 от ЗЗО е бил съставен протокол за неоснователно получени суми № 1332/2.10.2017г. за ИЗ № 6320 по КП №7.

3. За периода 24.07.- 31.07.2017г.: нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ определени в НРД за медицинските дейности за 2017г. , при следните факти: „Х.Х., роден на ***г., хоспитализиран в Неонатологично отделение Интензивен сектор до 31.07.2017г., с ИЗ № 6693 по КП №8 „Диагностика и лечение на новородени с тегло 2500гр., втора степен на тежест“, с окончателна диагноза: Едно дете, родено в стационар с МКБ Z 38.0, Средна и умерена асфиксия при раждане с МКБ Р 21.1. и Интраамниотична инфекция на плода, некласифицирана другаде с МКБ Р 39.2. Констатирано неспазване на медицинските критерии за дехоспитализация, съгласно т.ІІ.4 от алгоритъма на КП №8, поради липса на медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение и липса на обективни данни от параклиничните изследвания на кръв за овладяна възпалителна компонента. С последваща хоспитализация.

За това нарушение на осн. чл. 76б, ал.1 от ЗЗО е бил съставен протокол за неоснователно получени суми № 1332/2.10.2017г. за ИЗ № 6693 по КП №8.

Деянията са квалифицирани като нарушения на договор за БМП както следва:

По т.1.1- чл. 55, ал.2, т.2,т.3 от ЗЗО и чл.280, чл.288,т.6 а/ и т.7 от НРД за медицинските дейности 2017г.

По т.1.2- чл. 55, ал.2, т.2,т.3 от ЗЗО и чл.280, чл.288,т.8 от НРД за медицинските дейности 2017г.

По т.1.3- чл. 55, ал.2, т.2,т.3 от ЗЗО и чл.280, чл.288,т.8 от НРД за медицинските дейности 2017г.

Протоколът е бил връчен срещу подпис на управителя на дружеството на 9.10.2017.

С протокол за неоснователно получени суми № 1332/2.10.2017г., за нарушенията, описани в констативен протокол № 1324/2.10.2017г., е констатирано неоснователно платени суми общо в размер на 2 800лв.(по т.1.1- 800лв.; по т.1.2- 800лв.; по т.1.3- 1200лв.) и е указана  възможността за подаване на възражение в 7 дневен срок, считано от деня на получаване на протокола. Последният е бил връчен на управителя на дружеството на 09.10.2017г.

На 16.10.2017г. жалбоподателят е подал възражение, с което е оспорил констатациите и изводите за извършени нарушения, отразени в двата протокола от проверката.

С решение №14/16.11.2017г. на Арбитражна комисия констатациите в Протокол № 1324/2.10.2017г. били потвърдени.

След постановявяне на решението на Арбитражната комисия, директорът на РЗОК гр. Бургас, на осн. чл. 76, ал.2 от ЗЗО и чл.413, ал.1 от НРД за медицински дейности - 2017г. издал Заповед за налагане на санкции № РД- 25- 1854/29.11.2017г. Със заповедта, за нарушенията, извършени през периода от 6.07.2017г.- 31.07.2017г., на осн. чл. 403, ал.3 от НРД за медицински дейности - 2017г., на „УМБАЛ ДЕВА МАРИЯ“ЕООД гр. Бургас са наложени три санкции „финансова неустойка“, всяко от които в размер на 200лв.

Заповедта е била връчена на 5.12.2017г. Този акт не е бил обжалван по съдебен ред и е влязъл в законна сила (факт, по който страните не спорят).

На 08.01.2018г. е бил издаден оспореният административен акт на осн. чл. 76б, ал.2 от ЗЗО.

(Съдът констатира, че в титулната страница на писмената покана като година на издаване е посочена 2017г. Приема, че при посочване на година е допусната техническа грешка, тъй като всички актове, въз основа на които е издадена поканата са подробно описани, последният от които е Заповед за налагане на санкции № РД- 25- 1854/29.11.2017г.).

С оспорената писмена покана, въз основа на установените в хода на проверката, разпоредена със Заповед №РД- 09- 1420/19.09.2017г.   на  директор на РЗОК гр. Бургас, факти и издадените актове е прието, че „УМБАЛ ДЕВА МАРИЯ“ЕООД гр. Бургас следва да възстанови на РЗОК Бургас сума в размер на 2 800лв., получена без правно основание в резултат на извършени нарушения по ЗЗО. Отправена е покана за доброволно плащане на сумите в 14 дневен срок от получаване на поканата. Указани са последиците от неизпълнение на това задължение доброволно, както и реда и срока за обжалване на акта.

Последният е бил връчен на жалбоподателя на 12.01.2018г.

ІІ. ПРАВОТО:

Обжалваният административен акт е издаден от компетентен орган по см. на чл. 76б ал.2 ЗЗО и в предвидената от закона форма.

Съдът намира, че в хода на производството по издаването му не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Връчването на констативен протокол № 1324/2.10.2017г. и протокол за неоснователно получени суми № 1332/2.10.2017г. на една и съща дата не представлява съществено нарушение на процесуалните правила. Това е така, защото законодателят е предвидил възможност за подаване на възражения само против протокола за неоснователно получени суми. Това е и акта, който съдържа достатъчно констатации за факти, срещу които възразяващият да може да се защити, като представи доказателства и изложи съображения. Това право жалбоподателят е реализирал. Подал е възражение и то е било разгледано от Арбитражна комисия. Факти, които не са спорни по делото.

Неоснователни са и възраженията за неправилно приложение на материалния закон.

Писмената покана е издадена на основание чл. 76б, ал.2 от ЗЗО. Според тази разпоредба, в случаите по ал. 1 управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК издава писмена покана за възстановяване на сумите, получени без правно основание, след влизане в сила на наказателното постановление и/или на заповедта за налагане на санкция. Т.е. покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, се издава винаги когато, те са получени в резултат на извършено нарушение по този закон или на НРД, като факта на извършване на нарушението следва да бъде доказан с влязло в сила наказателно постановление и/ или заповед за налагане на санкция.

Налице е единствената предвидена в приложимата норма на чл. 76б, ал.2 ЗЗО предпоставка за възстановяване на неоснователно получените суми, а именно получаването им без правно основание в резултат на извършено нарушение по ЗЗО. Съгласно разпоредбата на чл. 76в, ал.3 ЗЗО "При констатиране на нарушения се налагат санкции от органа, на когото със закон са възложени съответните контролни правомощия." Влязлата в сила Заповед за налагане на санкции № РД- 25- 1854/29.11.2017г. е валиден административно-санкционен акт. Издаден е от компетентен орган в кръга на неговите материални, териториални и времеви правомощия и не е нищожен, поради което поражда целеното с него правно действие.

Според чл. 76, ал.1 ЗЗО, в случай че арбитражната комисия потвърди констатациите на длъжностното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО, се прилагат санкциите, предвидени в договора между РЗОК и изпълнителя на медицинска или на дентална помощ. По делото няма спор нито относно факта на произнасяне на Арбитражната комисия по подаденото от жалбоподателя възражение, нито относно същината на това произнасяне.

Съгласно ал.2 на чл. 76, ал.1 ЗЗО. Санкциите се налагат със заповед на управителя на НЗОК, съответно на директора на РЗОК, която се издава в срок до един месец от уведомяването от страна на арбитражната комисия на управителя на НЗОК, съответно на директора на РЗОК, че са потвърдени констатациите на длъжностното лице по чл. 72, ал. 2, и се съобщава на лицето – обект на проверката. Когато нарушението е установено от длъжностни лица-контрольори на РЗОК, предложението до управителя на НЗОК за издаването й се прави от директора на съответната РЗОК.

В хипотезата на чл. 76б ЗЗО, когато изпълнителят на медицинска помощ е получил суми без правно основание в резултат на извършено нарушение по същия закон, директорът на РЗОК удържа неоснователно платените суми и налага определените в този закон наказания, определени в ЗЗО или НРД.

Констатациите в Заповедта за налагане на санкции относно нарушението, вида и характера му и причинените вреди съвпадат с размера на неоснователно получените суми в настоящия случай.

В жалбата се излагат твърдения, че изискуемата медицинска дейност е осъществена в пълен обем и качество съобразно добрата медицинска практика. Доводите за липса на нарушения обаче, биха могли да бъдат наведени и съответно обсъдени в съдебно производство по обжалване на заповедта за налагане на санкции, но такова не е проведено поради това, че този административен акт не е обжалван. След като същият е влязъл в сила, фактическите констатации и правните изводи за допуснати нарушения следва да се приемат за безспорно установени, вследствие на което следва да възникнат и произтичащите от това правни последици, една от които е издаването на писмена покана по  чл. 76б, ал. 2 ЗЗО за възстановяване на неоснователно получените суми.

Поради изложеното и забраната за пререшаване на спор, разрешен с влязъл в сила административен акт, съдът намира, че процесната покана е издадена при правилно приложение на процесуалния и материалния закон.

При този изход на спора, на основание чл. 143, ал.4 от АПК, на РЗОК-Бургас следва да бъдат присъдени, своевременно поисканите разноски за юрисконсултско възнаграждение, които са в размер на 100лв.

Затова и на основание чл. 172  от АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от „УМБАЛ ДЕВА МАРИЯ“ЕООД гр. Бургас, ЕИК 200800019, представлявано от д-р Д.П.Б. против писмена покана изх.№ 29-02-19/08.01.2018г. за възстановяване на суми, получени без правно основание, издадена от директора на РЗОК гр. Бургас.

ОСЪЖДА „УМБАЛ ДЕВА МАРИЯ“ЕООД гр. Бургас, ЕИК 200800019, представлявано от д-р Д.П.Б. да заплати на РЗОК гр. Бургас сума в размер на 100лв.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.                 

 

 

 

    СЪДИЯ :