ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 13.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІV Административен състав

На тринадесети юни                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 298 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:14 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Районна здравноосигурителна каса – гр. Бургас, редовно уведомен, явява се юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

По делото е постъпила молба от пълномощника на жалбоподателя, с която не възразя да бъде даден ход на делото и поддържа направеното до съда искане за допускане на съдебно-медицинска експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С молба вх. № 4983/30.04.2018 г. пълномощникът на жалбоподателя във връзка с дадени от съда указания е заявил, че заповед за налагане на санкции № РД-29-18-54/29.11.2017 г., издадена от Директора на РЗОК – гр.Бургас не е била обжалвана от адресата й и е влязла в законна сила.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други доказателствени искания.

 Поддържам изложеното становище в предходно съдебно заседание по искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-медицинска експертиза.

 

СЪДЪТ намира искането за допускане на съдебно-медицинска експертиза за неоснователно, тъй като с него се цели да бъдат евентуално оборени факти, които към настоящия момент и към момента на издаване на оспорения акт са били установени с отделен влязъл в сила административен акт, поради което същото е неотносимо.

С оглед липсата на други доказателствени искания съдът намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, поради това

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя, формулирано с жалбата, за допускане на съдебно-медицинска експертиза, която да отговори на конкретно поставени от него въпроси.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема госпожо председател, моля да оставите жалбата без уважение като недоказана.

Моля да потвърдите издадената писмена покана като законосъобразна.

Представям писмени бележки, в които съм изложила по-подробно аргументите и съдебна практика, която подкрепя изложените от мен аргументи.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ОБЯВИ,  че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: