ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На двадесет и пети април                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 298 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Е.К., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Районна здравноосигурителна каса – гр. Бургас, редовно призован, не се явява. Представлява се от юрисконсулт С.К., редовно упълномощена.

 

АДВОКАТ К.: Считам, че не са налице процесуални пречки да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“ ЕООД против писмена покана № 29-02-19/08.01.2017 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса – гр. Бургас, с която на основание чл. 76 б, ал. 2 от ЗЗО дружеството-жалбоподател е приканено доброволно да внесе сумата от 2 800 лева, представляваща неоснователно получени суми.

С жалбата се възразява срещу констатациите на проверяващия орган. Счита се, че същите са повратни и неправилни, а издадената покана е незаконосъобразна и постановена при неправилно приложение на материалния закон.

Прави се искане съдът да отмени писмена покана № 29-02-19/08.01.2017 година.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам подадената жалба.

Направила съм искане за експертиза, което поддържам.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

По отношение на искането за назначаване на съдебно-медицинска експертиза, считам същото за недопустимо поради следните аргументи:

На основание чл. 76, ал. 2 от ЗЗО Директорът на РЗОК – гр. Бургас е издал заповед за налагане на санкция, която е влязла в сила на 14.12.2017 г. След влизане в сила на заповедта и на основание чл. 76 б, ал. 2 ЗЗО е издадена и процесната писмена покана за възстановяване на неоснователно получени суми. От момента на влизане в сила на заповедта за налагане на санкции се преклудира всяка претенция за оспорване на констатираните нарушения, правните квалификации, основанията, на които са наложени санкциите и всякаква друга теза, оспорваща наличието на нарушението по същество. Установените нарушения със заповедта са безспорни и не подлежат на ново доказване в настоящото съдебно производство. Жалбоподателят иска да се извърши проверка на наличието на нарушение, която е извън правомощията на този съд. Такава проверка можеше да се извърши само от съда в рамките на съдебното производство по обжалване на самата заповед за налагане на санкция. Доколкото това производство не се е развило, този въпрос е преклудиран и следва да се приеме, че нарушенията са безспорни. В противен случай ще се извърши проверка за наличието на констатираните нарушения при вече влязла в сила заповед за налагане на санкции, ще бъде заобиколен законът и ще се даде възможност за ревизия на вече влязъл в сила административен акт.

АДВОКАТ К.: Не съм сигурна дали заповедта е обжалвана, трябва да проверя.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: В преписката е представена обратна разписка, от която е видно на коя дата е връчена заповедта.

АДВОКАТ К.: Не мога да направя такова изявление.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички документи, подробно описани в  писмо от РЗОК – гр. Бургас до Административен съд – гр.Бургас вх. № 1291/31.01.2018 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Представям и моля да приемете писмени доказателства по опис.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото днес представените от юрисконсулт К. писмени доказателства.

 

Съдът намира, че следва да задължи оспорващото дружество да представи по делото доказателства относно обжалването или не на заповед за налагане на санкция № РД-25-1854/29.11.2017 г.

Ето защо съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА оспорващото дружество в 7-дневен срок от днес да представи по делото доказателства дали е обжалвало заповед за налагане на санкция № РД-25-1854/29.11.2017 г.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.06.2018 г. от 10:00 часа, за която дата днес редовно призованите страни да се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: