ПРОТОКОЛ

 

       

Година 2016, 15.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕСЕТИ административен състав       

На петнадесети март                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА                                                                                                         

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 298 по описа за 2016 година.  

                  

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „МЕГОЗОР” ООД, редовно уведомен,  представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Началник отдел „Местни данъци и такси” при ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Б. с пълномощно от днес.

 

Юрисконсулт Б.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Мегозор” ООД против АУЗД № 791/19.11.2013г. на Главен експерт в отдел МДТ при Община Несебър, потвърден с Решение изх.№ Н4-4158/3/ от 17.01.2014г. на Началник отдел МДТ при Община Несебър.

 

Делото е за втори път висящо, след като с решение на ВАС е върнато за НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ в частта в която е отменено решение № 369/25.02.2015г. по административно дело № 422/2014г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от адв.В., която прави искане да се даде ход на делото; изразява становище по жалбата, като я поддържа; няма искания по доказателствата; представя писмени бележки по съществото на спора. Прави искане за присъждане и на разноски по делото.

 

Юрисконсулт Б.: Оспорвам жалбата в цялост, като неоснователна и недоказана. Моля да бъдат приобщени към доказателствения материал първоначално представените документи от Община Несебър към административната преписка, както моля  също така да бъдат приложени към доказателствата по делото следните документи:

Скица на поземлен имот в м.Балабана, в която е отразено депото за битови отпадъци, видно от която има одобрена заповед от 2006г. към датата на издаване на АУЗД; Акт за частна общинска собственост № 5744 от 30.05.2014г. също за депото; Отчет за битовите и строителните отпадъци през 2010г., също така и отчети през процесните години.

Също така, моля да бъда назначена съдебно-икономическа експертиза, която да определи размера на ТБО на процесния имот за 2008г., 2009г. и 2010г., като се приеме отчетната стойност, посочена в декларацията по чл.17, видно от която отчетната стойност е 262 797.84 лева, като при изготвяне на съдебно-икономическата експертиза да се отчете подадената декларация по чл.28 от Наредба № 11 на Общински съвет Несебър, която касае 2009г. За 2008г. и 2010г. Размерът на ТБО се формира от стойността на трите компонента.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

ПРИЕМА представените по делото и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

               

ДОПУСКА извършване на съдебно-счетоводна експертиза по въпросите поставени от процесуалния представител на ответника, като вещото лице следва да отговори на тях съобразно декларираната от жалбоподателя отчетна стойност на процесния имот.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допусната експертиза в размер на 150 лева, вносими от ответника в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ съдът ще определи след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Юрисконсулт Б.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.05.2016г. от 10.20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: