ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 10.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети май                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 298 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

          

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Мегозор” ООД, редовно уведомен,  се явява адвокат В. с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, редовно уведомен, се явява юрисконсулт В., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

         

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице,  което е  в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице. Запознати сме с него.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

С.В.А. –години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение,  което поддържам.

 

АДВОКАТ В.: Изправена е допусната грешка за определяне на задълженията предвид отчетна стойност на двата имота. Нямаме  въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му. Искам само да отбележа, че в частта по отношение на задължението сметосъбиране и сметоизвозване,  решението на Административен съд Бургас е влязло в сила и спорния въпрос тук е по отношение на другите два компонента, които вече са изчислени правилно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му. Считам заключението за правилно.

        

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 150 лева, платими от внесения депозит /л.36/.

 

АДВОКАТ В.: Представям списък за разноските и договор за  адвокатска защита. Няма да сочим други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ В.: Моля, да уважите жалбата и отмените  обжалвания АУЗД, като се съобразите с мотивите в решението на Върховен административен съд, с които е върнато делото за ново разглеждане, особено в частта, в която ответната страна не доказа изпълнение на услугите по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения. За пълнота на изложеното, моля да кредитирате предходната съдебно-счетоводна експертиза, приета при първото разглеждане на делото, по която вещото лице е обследвало и представените по делото заповеди за определяне на районите включени в системата за организирано поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за съответните години. От тези заповеди е видно, че имотът не е включен в тези територии, които касаят само  к.к. Обзор-север и  к.к. Обзор-Южен плаж. Имотът се намира в  местност изцяло изключен от обхвата на всички дейности, поради което считам, че не се дължат определените задължения.

Поддържам представената писмена защита, представена в предходното съдебно заседание  .

Моля, за присъждане на разноски, включително и тези направени пред Върховен административен съд.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаема г-жо съдия, моля да  постановите решение, като съобразите заключението по представената и приета днес съдебно-счетоводна експертиза. Действително при постановяване на обжалвания акт е допусната грешка  при определяне размера на такса битови отпадъци за процесните години. С изготвената в настоящото производство експертиза,  тази грешка е отстранена и следва съдебното решение да се съобрази със заключението на вещото лице.

Относно компонента поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, моля да имате предвид, че населеното място разполага с такива и независимо, че в близост до имота няма такива територии за обществено ползване, то таксата в тази част е дължима, тъй като по делото са представени решенията на Общински съвет Несебър, отразяващи план-сметките за формиране на такса битови отпадъци за съответните години и моля да съобразите тази част от тях, която касае разходите за експлоатация на депо за битови отпадъци, което считам че е доказателство за действителното му функциониране през процесните години.

Моля за решение в този смисъл и за присъждане на направените по делото разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: