О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Бургас,  № 586/18.03.2013 г.

 

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на петнадесети март, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                                   ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

като изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА КАНД № 298/ 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по касационна жалба на Д.К.Д. ***, чрез адвокат К. К. от АК – Бургас срещу решение № 160/2012г. по АНД № 306/2012 г. на Районен съд гр.Карнобат, с което е потвърдено НП № 115/2012г. на началника на РУ „Полиция” гр.Карнобат, с което на жалбоподателя, на основание чл.174, ал.1, предл.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца. Иска съдът да измени решението на районния съд, като намали наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС от 12 на 6 месеца.

С втора жалба, процесуалният представител на жалбоподателя е възразил, че районният съд неправилно е извършил съобщаването на постановеното решение – съобщено е на адреса в с.Винарско без да са посочени три имена на приелият го. Отделно от това, счита, че той, като страна в процеса също следва да бъде уведомен на посочения адрес на адвокатската практика в гр.***, а такова съобщаване не е извършено.

След служебна проверка за редовността на жалбата, съдът констатира, че същата е подадена след срока по чл.211, ал.1 от АПК.

По жалба на Д.К.Д. *** срещу НП № 115/2012г. на началника на РУ „Полиция” гр.Карнобат, в РС Карнобат е било образувано АНД № 306/2012г. В жалбата е посочен адресът на жалбоподателя – с.*** и адресът, където процесуалният представител на жалбоподателя осъществява дейността си – гр.***.

С разпореждане № 904/16.08.2012г. съдията-докладчик е разпоредил насрочване за разглеждане на делото на 09.11.2012г. и призоваване на страните.

Призовката за жалбоподателя е била връчена на 30.08.2012г. именно на адреса на Д. ***. Според отбелязването върху призовката, същата е получена от приятелка на Д.К.Д. – М.М.М., живуща на същият адрес.

На проведеното на 09.11.2012г. заседание на РС Карнобат, видно от изготвения протокол, жалбоподателят, редовно призован, не се е явил, като за него в съдебната зала се е явил процесуален представител – адв.К.. В протокола, а и по дело, няма отбелязано възражение относно адреса, на който призовката е била изпратена, и относно изпращане на други съобщения.

По делото липсва волеизявление на жалбоподателят, че съобщенията до него следва да се изпращат на адреса на неговият процесуален представител.

На 28.11.2012г. на адреса на жалбоподателя – общ.Камено, с.*** е доставено съобщение, че решението на РС Карнобат по АНД № 306/2012г. е изготвено. Съобщението е получено от същата приятелка на Д.К.Д. – М.М.М.. Съобщаването е извършено по реда на чл.180, ал.2 от НПК.    

Предвид посоченото, съдът намира, че възражението на процесуалния представител на жалбоподателя, че съобщение за изготвеното решение на РС Карнобат е следвало да бъде изпратено и до адреса на адвокатската практика е неоснователно, тъй като от една страна при призоваването за заседанието на първоинстанционният съд, въпреки, че призовката е била доставена и получена на адреса на жалбоподателя, процесуалният представител се е явил в съдебна зала в деня и часа на заседанието и не е направил възражения за адреса на призоваване, а от друга страна в самата жалба е посочен единствено адрес, където адв.К. осъществява своята адвокатска практика, без да е изрично посочено, че това е адрес, на който следва да се доставят всички съобщения във връзка със съдебното производство. Освен изложеното следва да се посочи, че съгласно разпоредбата на чл.180, ал.3 от НПК връчване на съобщението на защитника, ако той се съгласи да го приеме, е в условията на евентуалност – ако обвиняемият (в случая субекта на административно нарушение) отсъства, и е невъзможно връчването на съобщението на лицата по ал. 2. В конкретният случай връчването на лице по ал.2 е осъществено, поради което нуждата от връчване на защитника е отпаднала.

С оглед изложеното настоящият състав счита, че жалбата е недопустима, като просрочена, и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. Това е така, тъй като съобщението за изготвеното решение на Районен съд гр.Карнобат е връчено на жалбоподателя на 28.11.2012г. Законоустановеният срок за обжалване започва да тече от деня, следващ получаването му, а именно 29.11.2012г. и изтича на 12.12.2012г. (сряда) – присъствен ден. Касационната жалба е подадена в Административен съд - Бургас на 04.02.1013г. – извън 14-дневния законоустановен срок за обжалване.

Мотивиран от горното и на основание чл.215, т.3 от АПК, Административен съд, гр.Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Д.К.Д. ***, подадена чрез адвокат К. К. от АК – Бургас срещу решение № 160/2012г. по АНД № 306/2012г. на Районен съд гр.Карнобат.

ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД 298/2013г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                            ЧЛЕНОВЕ: